Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Zeeland   Betreft: Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen   Datum: 26 april 2016   TOELICHTING:   De Raad voor de financiële verhoudingen (hierna te noemen de Raad) heeft bij brief van 7 april 2016 advies uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2015 op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. De Raad uit in dezelfde brief ook kritiek op het toezicht van de provincie Zeeland op het financieel beleid en de financieel risicovolle grondexploitaties van de gemeente Vlissingen. De Raad stelt dat van de provincie eerder (dan 2015) en meer dwingend optreden had mogen worden verwacht.   Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende […]

Lees meer >>

Oud-statenlid Jaap Maris uit Terneuzen overleden

Bestuur Kamercentrale, gedeputeerde en statenfractie hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Jaap Maris.      Jaap overleed 29 januari jl. op 69 jarige leeftijd.

Lees meer >>

Begroting 2016: Een overgangsjaar. Aandacht voor financiën, “in control zijn” en werkwijzen

Bijdrage van Kees Bierens, uitgesproken door Hans van Geesbergen, d.d. 6-11-2015 n.a.v. statenvoorstel Begroting 2016 en zomernota  

Lees meer >>

Bijdrage Kees Bierens m.b.t. Rapport interne projectorganisatie Sloeweg

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 3-7-2015 n.a.v. statenvoorstel n.a.v. Rapport onderzoek projectorganisatie Sloeweg   Voorzitter, Het onderzoeksrapport van Necker van Naem over de projectorganisatie Sloeweg laat een onthutsend beeld zien. Een budget dat functioneert als symbool in plaats van instrument van beheersing, wensdenken om binnen de begroting te blijven, het ontbreken van gedegen risicobeheersing en project-control, rolonduidelijkheid,  angstcultuur, gebrekkige informatievoorziening, onvoldoende kennis en ervaring binnen de projectorganisatie voor zo’n groot project en een naar binnen gerichte organisatie die te weinig  openstond voor signalen van buitenaf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wát mis kon gaan, ook ís misgegaan bij dit project. Al heeft het wel een tijd geduurd voor we ermee werden geconfronteerd.   De VVD realiseert zich overigens dat het onderzoek alleen de projectorganisatie Sloeweg betrof en niet alle conclusies van toepassing zijn op de hele organisatie. Maar,  mede ingegeven door de mondelinge toelichting van de onderzoekers in […]

Lees meer >>

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk