Stevig overschot van 9 miljoen, maar de financiële controle moet nog beter !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Statenvoorstel Jaarstukken 2015 d.d. 03-06-2016   Voorzitter, Aan de orde zijn de jaarstukken 2015. De rekening over dat zeer turbulente jaar sluit overigens af met een stevig overschot van ruim € 9 miljoen.   Een niet nader te noemen fractievoorzitter sloot vorig jaar bij de behandeling van de jaarstukken zijn betoog als volgt af: “Hopelijk kan ik volgend jaar bij de behandeling van de jaarstukken een compliment namens mijn fractie uitdelen aan het college en de portefeuillehouder, voor de wijze waarop de goede voornemens die ook nu zijn geuit door het college in haar reactie op het accountantsverslag, vorm hebben gekregen.” De VVD-fractie heeft helaas moeten vaststellen dat het voor het maken van dat compliment nog te vroeg is.

Lees meer >>

Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Zeeland   Betreft: Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen   Datum: 26 april 2016   TOELICHTING:   De Raad voor de financiële verhoudingen (hierna te noemen de Raad) heeft bij brief van 7 april 2016 advies uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2015 op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. De Raad uit in dezelfde brief ook kritiek op het toezicht van de provincie Zeeland op het financieel beleid en de financieel risicovolle grondexploitaties van de gemeente Vlissingen. De Raad stelt dat van de provincie eerder (dan 2015) en meer dwingend optreden had mogen worden verwacht.   Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende […]

Lees meer >>

Oud-statenlid Jaap Maris uit Terneuzen overleden

Bestuur Kamercentrale, gedeputeerde en statenfractie hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Jaap Maris.      Jaap overleed 29 januari jl. op 69 jarige leeftijd.

Lees meer >>

Begroting 2016: Een overgangsjaar. Aandacht voor financiën, “in control zijn” en werkwijzen

Bijdrage van Kees Bierens, uitgesproken door Hans van Geesbergen, d.d. 6-11-2015 n.a.v. statenvoorstel Begroting 2016 en zomernota  

Lees meer >>

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk