Via netwerksturing gaat de provincie een omgevingsvisie opstellen. Deze visie zal zeer bepalend worden voor de toekomstige ruimtelijke ordening van Zeeland. De VVD wil dat er minder regels komen waardoor er meer ontwikkelingsruimte en meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten wordt gelegd, wel met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden en taken van het provinciebestuur. Het ruimtelijk beleid moet flexibel genoeg zijn voor maatwerk en ook verantwoord aangepast worden indien (particuliere) initiatieven of nieuwe (technologische) ontwikkelingen hierom vragen. Regels zijn er volgens de VVD om te handhaven, ook op milieugebied. In Zeeland moeten voor de scheepvaart voorzieningen voor varend ontgassen worden aangeboden. De VVD is tegenstander van onnodige Zeeuwse regels.

Waterwegen

Natuur

Energietransitie en klimaatopgave