De VVD is een groot voorstander van het verminderen van bestuurlijke drukte en te komen tot een toekomstbestendige overheid in Zeeland met meer efficiëntie en een grotere slagkracht. Het belang van Zeeland en zijn inwoners en het bedrijfsleven hoort hierbij voorop te staan. De VVD Zeeland steunt de conclusies van het rapport #Hoe dan? waarin onder meer wordt opgeroepen de regionale samenwerking tussen overheden te versterken.

De provincie heeft als toezichthouder op gemeenten en het waterschap een voorbeeldfunctie te vervullen in het financiële beheer. De VVD blijft zich inzetten voor een solide financieel beleid van de provincie Zeeland. Dit houdt in dat de inkomsten en uitgaven niet alleen structureel, maar ook jaarlijks via een sluitende begroting met elkaar in evenwicht horen te zijn. De Zeeuwse VVD is tégen het extra belasten van burgers en bedrijfsleven of lastenverschuivingen naar de toekomst. De provinciale belastingen mogen hoogstens met het inflatiepercentage stijgen. De tijdelijke verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting zal zoals afgesproken met ingang van 2022 worden teruggedraaid. De afhandeling van het Thermphosdossier heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat de provincie over een ruime algemene reserve beschikt. De VVD wil dat de reserve in de komende periode weer snel op een niveau van 25 miljoen euro wordt gebracht om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen en buitenkansen te kunnen benutten.

De Zeeuwse VVD is voorstander van een actief aandeelhouderschap bij ondernemingen en organisaties waar de provincie Zeeland een belangrijk maatschappelijk, bestuurlijk en financieel belang in heeft, zoals bij de N.V.’s: North Sea Port, Westerscheldetunnel PZEM/Evides en Economische Impuls Zeeland. Daartoe zullen de aandeelhoudersstrategieën actueel worden gehouden. Hierin moeten niet alleen de belangrijke maatschappelijke doelstellingen van regionaal economische ontwikkeling en duurzame (hoogwaardige) Zeeuwse werkgelegenheid een prominente plaats krijgen, maar ook continuïteit, risicobeheersing en rendement.

Duidelijk is dat de rol van de overheid zich moet aanpassen aan de snel veranderende wereld om ons heen. Ook de provincie Zeeland moet flexibeler worden en meer gaan faciliteren dan regisseren. Burgers, bedrijven en instellingen moeten hierdoor de ruimte krijgen om kansen te benutten. Netwerksturing, waarbij de provincie gezamenlijk optrekt met haar partners, zal in de toekomst gebruikt moeten gaan worden om te komen tot beleidsvisie. Hierbij moet echter wel voldoende aandacht zijn voor de wettelijke taken en bevoegdheden van het provinciale bestuur en de rol en positie van Provinciale Staten. Uitgangspunt is ook dat bij afwezigheid van een Zeeuwse 100.000+ gemeente, er ruimte moet zijn voor een Zeeuwse plus, waarbij de provincie Zeeland op beperkte schaal verplichtingen op zich neemt die niet tot haar wettelijke kerntaken behoren. De kerntaken van de provincie zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, milieu, energie en klimaat, vitaal platteland en natuurbeheer, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, regionale economie, culturele infrastructuur en monumentenzorg en de kwaliteit van het openbaar bestuur. In de komende jaren dient er veel aandacht te blijven voor de verdere ontwikkeling van de cultuur en het opgavegericht werken binnen de provinciale organisatie.

De VVD Zeeland stelt hoge eisen aan onze bestuurders. Wij verlangen van onze Zeeuwse politieke vertegenwoordigers dat zij: integer, daadkrachtig, zakelijk, goed benaderbaar en dienstbaar zijn.