Ten aanzien van de verbindingen over land, water en spoor liggen voor Zeeland nog grote uitdagingen; zowel binnen, als buiten de provincie. De VVD is van mening dat de aansluitingen op het Zeeuwse wegennet verbeterd moeten worden door onder andere het optimaliseren van de N59 in Zuid-Holland en het oplossen van het knelpunt op de A58 bij Markiezaat in Noord- Brabant. In Zeeland zelf moet ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming de prioriteit liggen bij de verdubbeling van het laatste stukje Bernardweg, het verbeteren van de Midden-Zeelandroute (op Schouwen-Duiveland en de Deltaweg), de verkeersontsluiting via de Zanddijk in Yerseke (N673), de afslag bij Kruiningen op de A58 en de toegangsweg tot Dow en het Valuepark. Bovendien is het noodzakelijk dat de provincie bij calamiteiten of bij topdrukte kan beschikken over een alternatieve route voor de A58.

Voor het treinverkeer zet de Zeeuwse VVD in op de realisatie van de goederenlijnen Axel- Zelzate en Zeeland-Antwerpen (VeZA) en op de optimalisatie van de intercityverbinding met de Randstad. De VVD steunt de concessie voor het openbaar vervoer waarbij sprake is van maatwerk door een kernnet en een flexnet; waarbij het laatste aansluit op het WMO- en leerlingenvervoer.

Speciale aandacht moet er zijn voor de openbaar vervoerverbindingen van Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. Het behoud van een volwaardig fietsvoetveer Breskens-Vlissingen (op efficiënte wijze) is noodzakelijk voor het woon- en werkverkeer, onderwijs en toerisme. De VVD is wel van mening dat het fietsvoetveer en veerpleinen veel meer als recreatief product moeten worden ontwikkeld met aandacht voor de toeristische beleving aan beide kanten van de Westerschelde.

De Westerscheldetunnel moet, zodra het financieel verantwoord kan, tolvrij worden. Daarnaast wil de VVD de tarieven voor abonneehouders (T-taghouders) bevriezen en aan grootgebruikers extra korting geven. De tol voor incidentele gebruikers kan met maximaal het inflatiepercentage stijgen.

De verkeersveiligheid in Zeeland kan nog worden verbeterd door het aanpakken – mede in samenwerking met het waterschap Scheldestromen en andere wegbeheerders – van enkele specifieke knelpunten in het wegennet en het treffen van preventiemaatregelen met behulp van onder andere voorlichting en gedragsbeïnvloeding door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Bijzondere aandacht dient er te zijn voor de fietsveiligheid.

De VVD beschouwt de digitale verbindingen als een nutsvoorziening. Iedereen in Zeeland, dus ook de bewoners en toeristen in het buitengebied, moet daarom toegang hebben tot internet met behulp van (toekomstbestendige) breedbandinfrastructuur en beschikbare GSM- netwerken.