Iedereen is gelijkwaardig en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn! #Zeeuwstegengeluid

In reactie op de Nashville-verklaring[1], spreken wij ons uit voor het respecteren van de Nederlandse grondwet en de VN-rechten van alle mensen. Het is niet van deze tijd dat in het jaar 2019 nog steeds mensen van de LHBTI-gemeenschap niet als volwaardig worden gezien door de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Wij willen met deze breed gedragen Zeeland-verklaring afstand nemen van alle kwetsende en discriminerende beweringen uit de Nashville-verklaring. Wij willen eens te meer de VN-rechten van de mens onderschrijven. Wij roepen iedereen op zich ferm uit te spreken tegen de Nashville-verklaring en haar of zijn naam toe te voegen aan de Zeeland-verklaring.

Wij, de ondertekenaars van deze Zeeland-verklaring, onderschrijven dat ieder mens gelijk is. Ieder mens heeft het recht om zich te kunnen uiten op de manier die hij of zij wenst. Wij onderschrijven het hele VN-verdrag en de Nederlandse grondwet en halen als reactie op de Nashville-verklaring enkele artikelen extra naar voren.

Nederlandse grondwet

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Ook discriminatie op basis van geaardheid valt onder artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

 

VN-verdrag voor de rechten van de mens

Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2: 1.Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welk aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politiek of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.(…)

Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

 

Laten we het jaar 2019 passend beginnend en elkaar behandelen in termen van gelijkheid en samenwerking. Wij willen samenleven in een maatschappij waarin gelijke kansen voor alle mensen het uitgangspunt zijn. Wij streven naar een maatschappij waar iedereen mag zijn, wie hij of zij is, zonder angst, veroordeling of tegenspraak. Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet de Nashville-verklaring -wat ons betreft- tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijkwaardig en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.

 

Ondertekend door:

 

Anita Pijpelink

Fractievoorzitter PvdA Zeeland

 

Gerwi Temmink

Fractievoorzitter GroenLinks Zeeland

 

Ton Veraart

Fractievoorzitter D’66 Zeeland

 

Ger van Unen

Fractievoorzitter SP Zeeland

 

Willem Willemse

Fractievoorzitter 50Plus Zeeland

 

Kees Bierens

Fractievoorzitter VVD Zeeland

 

[1] https://nos.nl/artikel/2266358-honderden-orthodox-protestantse-predikanten-ondertekenen-anti-lhbti-pamflet.html

 

Lees ook: Zeeuws tegengeluid; Omroep Zeeland