Risico’s en nieuwe bezuinigingen: houd de Algemene Reserve op peil !

Kosten natuurbeheer in de hand houden en pas op de plaats bij aankoop gronden natuur.

 

Bijdrage van fractievoorzitter Kees Bierens n.a.v.  voorstel  Voorjaarsnota,  Statenvergadering d.d.21-06-2013

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

 

Halverwege de rit van deze statenperiode staan we voor de behandeling van de voorjaarsnota 2013, waarin de kaders voor de begroting 2014 en de meerjarenplanning worden gesteld en dus ook voor de kaders van het beleid in de komende jaren.

Terugblikken op de resultaten van het eerste deel van de bestuursperiode periode 2011 -2015 zullen we bij de behandeling van de midterm-review in het najaar doen.

 De nu voorliggende voorjaarsnota is – met waardering voor Gedeputeerde Staten en medewerkers- anders van opzet en biedt meer dan voorheen inzicht in de financiële positie en vooral ook de relevante ontwikkelingen.  Op dit punt zien wij dat er opnieuw vorderingen zijn gemaakt en dat doet de VVD-fractie goed.

 

Voorzitter,  zonder pessimistisch te willen overkomen heeft de VVD toch wel zorgen over het financiële beeld dat wordt geschetst.  

Het college van Gedeputeerde Staten spreekt over een solide financiële positie van de provincie. Maar, stellen we gelijk daarbij de vraag,  hoe lang nog? Gelet op de door het college óók genoemde conjuncturele omstandigheden met grote onzekerheden, nieuwe bezuinigingen en optredende risico’s.

Het college toont zich bewust van die omstandigheden en wil daar ook naar handelen door extra kritisch op uitgaven te zijn, door herijking van bestaand risicomanagement en door financiële ruimte te zoeken voor extra investeringen via onderuitputting op bestaande budgetten. Daarmee kan ook meer invulling aan de ontwikkeltaken worden gegeven die op hun beurt weer van belang zijn voor de provinciefondsuitkering. Prima vindt de VVD, want zuinig zijn en ruimte houden om te investeren en te ontwikkelen blijven ons aanspreken.  

 

Maar bij die goede maatregelen hoort in de ogen van de VVD óók het op peil houden van de Algemene Reserve op het eerder afgesproken niveau van minimaal € 25 miljoen. 

Dat is geen doel op zich, maar wel een uitstekend middel om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen en buitenkansen die zich voordoen te kunnen benutten, zónder direct andere budgetten te hoeven belasten. En dat draagt ook bij aan financiële stabiliteit.

Juist in een periode van grote onzekerheden en van risico’s waarvan de omvang nog niet bekend is en waarin de benodigde weerstandscapaciteit voor 2014 wel eens hoger kan uitvallen dan de € 11 miljoen die dit jaar van toepassing is, is het in de ogen van de VVD meer dan eens gerechtvaardigd de stand van de Algemene Reserve voor de komende jaren op tenminste € 25 miljoen te houden en dus niet te verlagen naar € 20 miljoen.

Wij verzoeken het college dan ook die sterke wens van de VVD te betrekken en te honoreren bij de najaarsnota en de begroting 2014 inclusief de meerjarenplanning.  

 

Voorzitter,
Plattelandsontwikkeling en natuurbeleid horen ook tot de kerntaken van de provincie. Maar ook daar zitten financiële grenzen aan. De VVD is van mening dat die nu wel een heel eind bereikt zijn en constateert met zorg dat de kosten van het beheer van bestaande natuur groter lijken te worden dan de beschikbare middelen. Een fenomeen waar eerder voor is gewaarschuwd en nu werkelijkheid dreigt te worden.

 

                                                   – 2 –

 

Door samenwerking én beheer te concentreren binnen minder organisaties kan nog voordeel worden geboekt en de VVD vindt dat ook in Zeeland daar op zou moeten worden ingezet.  

Zeeland heeft tot op heden meer dan netjes voldaan aan haar verplichtingen binnen de Ecologische Hoofd Structuur en de verwerving en inrichting van gronden voor dit doel.

Met het oog op de voorbereiding van het programma plattelandsontwikkeling 2014-2020 dat gelijktijdig met de najaarsnota zal worden aangeboden, wil de VVD-fractie alvast het signaal afgeven een pas op de plaats gerechtvaardigd te vinden als het gaat om eventuele nieuwe aankoop van gronden voor de herijkte EHS, dit mede in het licht van de beperkte financiële middelen en de inhoud van het collegeprogramma.

Vraag: is er al meer duidelijkheid over het nieuwe landelijk budget voor natuur van € 200 miljoen en de verdeling ervan over de verschillende provincies ?

  

Economie en werkgelegenheid hebben ook in deze voorjaarsnota ruimschoots de aandacht van Gedeputeerde Staten. De VVD waardeert ook op deze beleidsterreinen de inspanningen en betrokkenheid van het college en de portefeuillehouder in het bijzonder en zeker ook in de lastige dossiers, bijv. Zalco en Thermphos.

Aan het begrip duurzame werkgelegenheid wordt in de ogen van de VVD echter door Gedeputeerde Staten een  te beperkte uitleg gegeven door hier slechts de werkgelegenheid onder te laten vallen bij bedrijven die duurzame productiemethoden hanteren. De VVD vat onder duurzame werkgelegenheid zeker ook “toekomstbestendige” werkgelegenheid in de zin van een personeelsbestand dat past bij de omvang van de bedrijfsactiviteiten en een gezonde bedrijfsvoering, maar ook niet méér.

In het licht van het deelnemingenbeleid van de Provincie is de vraag aan het college of zij deze opvatting  van de VVD deelt?     

 

In de 2e helft van dit jaar komen Gedeputeerde Staten met een notitie over de bestuurlijke inrichting van Zeeland. “Werk maken van echte samenwerking” zou wellicht een titel kunnen zijn.  Geconstateerd moet worden dat samenwerking binnen de provincie nog lang niet altijd van zelfsprekend is, niet zelden moeilijk tot stand komt en ook een versnipperd beeld laat zien.

De VVD kijkt met meer dan normale belangstelling uit naar de notitie aan de hand waarvan ook de positie van de provincie binnen haar geografische grenzen, maar ook daarbuiten kan worden bepaald. 

In dit verband is de VVD ook nog wel benieuwd naar de standpunten van de gemeenten over de samenwerkingsverbanden in het kader van de decentralisaties, waarover zij voor 1 juni aan de minister zouden moeten rapporteren. Zijn Gedeputeerde Staten hierover inmiddels ook geïnformeerd en zo ja, kunt u ons van de inhoud op de hoogte stellen?

 

Voorzitter, ook het afgelopen jaar er is in de ogen van de VVD binnen het provinciebestuur veel en goed, maar niet zelden lastig, werk verzet. Tegelijkertijd is er ook nog veel werk aan de winkel en dat in een turbulente periode waar de financiën onder druk staan. Uitdagingen genoeg voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en de partners binnen en buiten onze provincie. Waar mogelijk draagt de VVD-fractie daar haar steentje graag aan bij.

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie