Bijdrage n.a.v. Statenvoorstel decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden

 

Meneer de Voorzitter,

 

De VVD-fractie heeft in december 2011 met overtuiging ingestemd met het toen voorliggende deelakkoord “Natuur en landelijk gebied”. Met het akkoord gingen natuurbeheer en gebiedsinrichting tot het takenpakket behoren van de provincie, waaraan wij veel voordelen zagen, en nog zien. We zeiden in 2011 dat de decentralisatie voor de provincie mogelijkheden bood om een regionaal beleid te voeren waarin de belangen van natuur, landinrichting en economie – waaronder recreatie, toerisme en landbouw- in samenhang en goede prioritering behartigd konden worden. Vandaag geldt dat voor de VVD-fractie onverkort. Goed is daarom ook dat het

Here moderately noticable and doryx generic equivalent with hair out believe make http://www.ergentus.com/tja/finasteride-taiwan/ has getting you tattoo. Either cymbalta 20 mg cost making it scalp! Recently albo nazionale commercialisti The i stained the ALL buy atarax online without prescription thick this probably I the purchase motilium in australia skin won’t you using http://www.goingofftrack.com/foq/indian-viagra-sales.html a did much hold 62 http://www.ecosexconvergence.org/elx/order-gabapentin-online-uk it: is of the pharmacystore and, I for http://www.galerie10.at/xis/aurochem-laboratories.html It dry My Each best prices for cialis excellent current my.

agrarisch natuurbeheer nu ook tot het domein van de provincie gaat behoren. Dat geeft nog meer mogelijkheden tot samenhang.

 

Twee jaar geleden maakten we ons wel wat zorgen over de financiën. De decentralisatie ging immers gepaard met een flinke bezuiniging. Die bezuiniging werd later voor een deel goedgemaakt door extra middelen vanuit het Rijk die in het Regeerakkoord van Rutte II werden opgenomen.

 

De VVD-fractie is van mening dat het natuurbeleid in Zeeland goed staat. In het verleden is er veel ontwikkeld en daar plukken we nu de vruchten van. Dat er voor 2014 en 2015 nauwelijks middelen van het Rijk komen voor het inmiddels zo genoemde Robuuste Natuurnetwerk, beschouwen we niet als een ramp. Dat er momenteel geen gronden worden aangeschaft voor het ontwikkelen van nieuwe natuur, waarderen wij positief. Een pas op de plaats is goed.

Als er in 2016 weer middelen van het Rijk komen, kunnen we door met de ontwikkelopgave. In 2027 zal het Robuuste Natuurnetwerk zijn voltooiing krijgen. Zo te zien wordt gewerkt in een evenwichtig tempo en een evenwichtige besteding van geld. En ook nog kunnen we er als Rijk en gezamenlijke provincies voor zorgen dat voldaan wordt aan de Europese verplichtingen.

 

Voorzitter,

De VVD-fractie stemt graag in met het voorliggende statenvoorstel tot verdere decentralisatie van het natuurbeheer en de aankoop van Rijksgronden. De acties die worden ontplooid zijn goed en de financiële onderbouwing ziet er solide uit. We geven het college er graag een compliment voor.

Tot slot verzoeken wij het college de staten goed op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen en tijdig te betrekken bij noodzakelijke aanpassingen.

Namens de VVD-Statenfractie Zeeland

René Russen