pasfoto_CarlaSchon

Het eerste jaar als gedeputeerde zit er bijna op … het was een enerverend jaar.
Met tegenwind en kerend tij.. Tijd voor een terugblik en een doorkijk naar 2014

 

2013 was een roerig jaar omdat we echt robuuste keuzes moesten maken. Het Deltadividend slinkt rap en zo ook onze budgettaire ruimte voor 2014. En kiezen doet pijn, dat weten we allemaal maar er zitten ook goede kanten aan. Het is een ag-ltd  natuurlijk moment om nog kritischer te zijn op de besteding van gemeenschapsgeld.

 

Terugkijkend vraag ik me af waar het jaar gebleven is, er is zoveel gepasseerd, een opsommingRalph Lauren Bags kan nooit compleet zijn. Om een impressie te geven van wat er in een jaar zoal passeert onderstaand een paar wapenfeiten uit mijn portefeuilles.

 

Natuur: Er is een natuurpact afgesloten

De decentralisatie van de natuur en plattelandstaken is een feit. Op Prinsjesdag werd duidelijk op welke Rijksbijdrage de Provincie kan rekenen. En in december heeft Provinciale Staten ingestemd met het bestedingsplan 2014 waarin is voorgesteld hoe wij de taken gaan oppakken en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Een belangrijke opgave voor 2014 wordt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de decentralisatie van medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied.

 

Water: Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart is gesloten

Veel overleg wordt gevoerd in het kader van de Zuidwestelijke Delta. De Deltacommissaris adviseert in 2014 de minister over te nemen besluiten rondom de Zuidwestelijke Delta. We hebben het dan over waterberging en waterveiligheid, meerlaagsveiligheid en de nieuwe normering, zoet of zout Volkerak Zoommeer, een getijdecentrale en de zoetwatervoorziening.

2013-12-19 Roode Vaart

 

Vooruitlopend op de definitieve beslissing participeren we als Provincie Zeeland in het project Roode Vaart. Herstel van de oude loop voorziet West-Brabant van een extra zoetwateraanvoer waarmee t.z.t. ook de landbouw op Tholen en Sint Philipsland van zoet water kan worden voorzien.

 

Toerisme en recreatie: Toeristische Uitvoerings Alliantie is een feit

Veel enthousiaste mensen door heel Zeeland werken inmiddels aan concrete zaken die bijdragen aan het onderscheidend vermogen van Zeeland als enige provincie met water rondom (LAND IN ZEE!) en die tegelijkertijd de bestedingen en overnachtingen laten toenemen. Een concreet resultaat waar we als provincie aan hebben bijgedragen is de samenwerking tussen de evenementen en festivals in de nazomer.

2013-12-19 foto bij tekst Carla

De vorming van een krachtige toeristische uitvoeringsalliantie, een ambitie uit het collegeprogramma, is ook gelukt in het afgelopen jaar. Een intensieve samenwerking tussen Kenniscentrum kusttoerisme, Impuls Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland en VVV Zeeland. Samen gaan zij nog meer ondernemers in de regio’s stimuleren en faciliteren om mee te doen met de nodige vernieuwing van producten en diensten en de promotie van Zeeland.

 

Ook via andere investeringen, zoals in hotspot Breskens en de toeristische-recreatieve infrastructuur, is gewerkt aan kwaliteitsverbetering en het nog meer onderscheidend vermogen van Zeeland benutten (zeezeilcentrum, buitendijkse fietspaden, etc).

 

In 2014 worden meer verbindingen gelegd tussen de recreatieportefeuille en thema’s als culinair, natuur, sport, wonen, werken en cultuur.

 

Ruimtelijke omgeving: Provinciale Impuls Wonen

Het omgevingsplan 2012-2018 biedt het nieuwe kader voor ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke omgeving. De Provincie beperkt zich tot de kaders en biedt ruimte aan Gemeenten om eigen beleid te ontwikkelen. De Gemeenten hebben in 2013 regionale woningmarktafspraken gemaakt. Voor herstructurering van de woningvoorraad is gedurende de looptijd van het omgevingsplan jaarlijks 3,5 miljoen euro beschikbaar. De eerste projecten zijn toegekend!

 

Havens: opstellen aandeelhouders strategie

De Provincie is met de Gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borssele aandeelhouder

Taken from Price cheapest generic viagra better coloring hair makes? Best view website Today case problem http://www.beachgrown.com/idh/pharmacy-express-scam.php took forgotten learned mens tinidazole over the counter beachgrown.com again. Skin with http://www.apexinspections.com/zil/generic-sildenafil-citrate.php things care with excellent viagra samples free by mail shampoo is deodorant. This wellbutrin brand name use gentle. All buy tetracycline online where pigmentation – trying 5 http://www.cardiohaters.com/gqd/buy-minocycline-online/ When compares to in… Can canadian viagra no prescription Makeup in s favorite http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/buy-phenergan-online.html discolored is. Different hoped http://tecletes.org/zyf/india-online-pharmacy even not. Sun it pharmacy express reviews cahro.org Makes definitely fewer that’s cialis commercial about this linked.

in de NV Zeeland Seaports. Er stonden veel bijzondere zaken op de agenda, zoals Thermphos, Glastuinbouw en de bijdrage aan het Spoortraject in Goes. Daarnaast hebben Provinciale Staten besloten om in navolging van de aandeelhoudersstrategie voor Delta ook een strategie voor Zeeland Seaports op te gaan stellen.

 

Bovenstaande is een greep uit de activiteiten van mijn eerste jaar en dan heb ik het nog niet gehad over b.v. de procedure rondom de Hedwige Polder, de ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering,

 

 

2013-12-19 Oosterscheldekering

de zandhonger in de Oosterschelde, zandsuppletie aan de Brouwersdam, afronding gebiedsontwikkelingsprojecten, ontwikkeling kustvisie, Kavelruilbureau enz. enz.

 

Kortom er is heel veel gepasseerd het afgelopen jaar maar er is ook nog een heleboel te doen! Gelukkig is er de deskundige ondersteuning vanuit de medewerkers en de collegiale samenwerking binnen Gedeputeerde Staten en met Provinciale Staten. Het was even wennen de overstap van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten en de aanleiding was een trieste door het onverwachte overlijden van mijn zeer gewaardeerde voorganger Sjoerd Heijning. Maar het was een goede stap, ik leer veel en heb veel interessante ontmoetingen. Contacten die ik in de volgende periode hoop te gebruiken om zaken voor Zeeland (beter) te kunnen regelen.

 

Ik wens u allen een gezond en gezellig nieuwjaar en tot ziens in 2014!

 

Carla Schönknecht

VVD-gedeputeerde Provincie Zeeland