Statenvoorstel Taakstellende bezuinigingen begrotingen 2014 en 2015

 

Voorzitter, collega’s,

Niet eerder was binnen de provincie een zo omvangrijk bezuinigingspakket als nu aan de orde.

De weinig florissante omstandigheden binnen Delta NV leiden ertoe dat rekening gehouden moet worden met fors lagere dividenduitkeringen in 2014 en 2015 dan geraamd. En dat hakt erin, althans als je zoals Gedeputeerde Staten voorstellen de pijn zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk wilt nemen.

De VVD steunt het college daarin en is er net als anders voorstander van om “verlies” (in dit geval flink minder inkomsten) te nemen als het er is en om geen lasten door te schuiven naar de toekomst. En daarmee zadelen we dus ook onze collega’s van dán niet op met de problemen van nú, waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen.

Die opstelling leidt er toe dat we nu voor taakstellende bezuinigingen aan de lat staan van € 13 miljoen in 2014 en van € 6 miljoen in 2015 om tot een sluitende begroting over die jaren te komen.

Het is daarom ook goed dat we er nú over spreken en beslissen en niet pas bij de behandeling van de komende voorjaarsnota in juni. Er zou dan al meer beslag op budgetten zijn gelegd en daarmee zouden ook de keuzemogelijkheden voor de bezuinigingen beperkter zijn geworden. En bovendien hoort de begroting van een al lopend boekjaar bij onverwachte tegenvallers weer zo snel mogelijk sluitend te zijn.

Dat zijn weloverwogen afwegingen van uw college en van ons, passend binnen een solide financieel beleid en daar is in weerwil van wat 4 Zeeuwse gemeenten dachten of misschien nog wel denken, goed over nagedacht.

 

Voorzitter, wij zijn ons terdege bewust van de omvang van de bezuinigingen en de pijnlijke effecten daarvan op voorgenomen en toekomstig beleid.

Het college heeft ingezet op een breed pakket aan maatregelen, verdeeld over portefeuilles en beleidsvelden. Wij kunnen ons daarin wel vinden, alhoewel tot op zekere hoogte elk pakket arbitrair is. Wat de VVD-fractie van belang vindt, is dat o.a. kansrijke economische ontwikkelingen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen blijven komen, hetzij nu of iets later en ook dat er ruimte blijft voor nieuwe ontwikkelingen al dan niet met cofinanciering vanuit bijv. Europa.

Wij nodigen het college van Gedeputeerde Staten uit dit bij de voorbereiding op de voorjaarsnota te betrekken.

Dan zal er ook meer duidelijkheid kunnen bestaan over zaken waarvan de financiële omvang nu nog niet of onvoldoende bekend is, zoals het rekeningsaldo 2013, eventuele frictiekosten ZB-Scoop en het Thermphos-dossier.

Wellicht dat er dan meer financiële ruimte is dan waarvan nu nog kan worden uitgegaan.

Mede namens de fracties van PvdA, CDA, SGP, Partij voor Zeeland en Natuurlijk Zeeland dien ik daartoe een motie in waarvan het belangrijkste onderdeel luidt:

 

“Gedeputeerde Staten worden verzocht in het geval van meer financiële ruimte bij de komende voorjaarsnota met voorstellen te komen tot het geheel of gedeeltelijk schrappen van bezuinigingen op posten met een meerwaarde voor economische ontwikkelingen binnen de provincie en onderwijs/kennisinfrastructuur alsmede het scheppen van meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en projecten met cofinanciering.”

 

Tenslotte.

Voorzitter, het doorvoeren van noodzakelijke en ingrijpende bezuinigingen stemt uiteraard niet tot vreugde, integendeel, en we zouden het veel liever niet hoeven te doen, maar toch past ook enige relativering. Het is niet allemaal kommer en kwel als we óók oog hebben voor de budgetten die nog wél beschikbaar zijn en wat er nog wél gedaan kan worden, al dan niet in samenwerking met anderen.

Zo kunnen de grote Zeeuwse projecten gewoon doorgang vinden, net als de gemeentelijke projecten waarvan we recent nog een overzicht hebben gehad.

Zeker, de beschikbare provinciale financiële middelen zijn fors afgenomen, maar juist dan kan een betere bewustwording zich aandienen, net als het inventief omgaan met die schaarser geworden middelen.

En zo kan, om in termen van een bekend oud-voetballer te spreken, dit nadeel toch ook nog een voordeeltje hebben.

 

Namens de VVD-fractie
Kees Bierens
14-3-2014