De VVD fractie heeft met waardering kennisgenomen van het rapport “Energie in transitie” dat door de Nederlandse rekenkamers is opgesteld. Eveneens heeft de VVD fractie waardering voor de afzonderlijke aanbevelingen van de Zeeuwse Rekenkamer.

Wij voelen ons thuis bij het woord energietransitie, omdat dit nauw aansluit bij het gegeven dat fossiele bronnen niet onuitputtelijk zijn en daarmee bij de noodzaak om in de toekomst op andere, meer duurzame, wijze in onze energiebehoefte te voorzien. Energiebesparing en duurzaam opgewekte energie zijn hier belangrijke instrumenten. En als dit slaagt, dan heeft dat automatisch effect op een ander beleidsdoel, CO2 reductie. En als deze reductie een gunstig effect heeft op het klimaat, dan komt het op den duur ook wel goed met het klimaat.

Wij voelen ons ook thuis bij de volgende zinsnede van de Rekenkamers: “Energietransitie vraagt om een integrale aanpak die moet aansluiten bij de mogelijkheden die burgers en bedrijven hebben en het draagvlak daarvoor in de samenleving”. Bij de VVD noemen we dat behapbaar en betaalbaar.

Sinds het uitkomen van het van de klimaattafels afkomstige concept Klimaatakkoord is het onrustig in Den Haag. Wij beschouwen die klimaattafels als een soort netwerksturing en je ziet hoe het fout kan gaan als er niet duidelijk over de verschillende rollen wordt gecommuniceerd. Aanbevelingen presenteren als akkoorden terwijl het parlement nog niet heeft gesproken, is bijzonder slecht voor het draagvlak in de samenleving dat hard nodig is om doelen te bereiken.

Wij zijn in Zeeland op weg naar een Regionale Energie Strategie. Dat gebeurt met het instrument netwerksturing met ook klimaattafels. Het nationaal Klimaatakkoord zal hier kader stellend en richtinggevend zijn, zo reageren GS naar de Zeeuwse Rekenkamer. Dat akkoord moet nog in de tweede kamer worden behandeld. Het wachten is op de rekensommen die momenteel worden gemaakt. Na behandeling in de tweede kamer zal pas duidelijk zijn wat de kaders zijn en in welke richting de maatregelen gaan. De VVD fractie hecht er aan dat de communicatie naar en rondom de RES zorgvuldig verloopt en dat Haagse taferelen hier uitblijven. Uiteindelijk zal besluitvorming in PS plaatsvinden en niet aan klimaattafels. Het goed meenemen van PS in het proces is daarom van groot belang om tot gedragen besluitvorming te komen.

De VVD fractie kan instemmen met het voorstel van het Presidium om de aanbevelingen van de Rekenkamer(s) over te nemen. Wel hebben wij nog een vraag over het dictum. De formulering onder punt 9 strookt niet met de aanbeveling van GS in het statenvoorstel  om energietransitie als een apart taakveld te introduceren waarvoor overigens een ministeriële regeling gewijzigd moet worden. Wij horen graag de reactie van het Presidium hierop en wellicht hebben GS hierover ook een oordeel.