Het is niet voor de eerste keer dat er in deze Staten wordt gesproken over de onderzoeksfunctie in Zeeland – sinds 3 jaar ingevuld/uitgevoerd door ZB-Planbureau en daarvoor door Scoop-  en het zal ook niet de laatste keer zijn dat we het er over hebben, denk ik.

Die onderzoeksfunctie, de reikwijdte ervan en de wijze waarop die werd en wordt uitgevoerd zijn meerdere malen onderwerp van discussie geweest in dit huis. En ook nu nog.

Voorzitter, onderzoeksbureau Berenschot stelt in haar eindrapport dat het huidige Planbureau een onduidelijke opdracht heeft, dat de provincie geen inzicht heeft in haar eigen behoefte aan data/informatie en dat het onderzoeksprogramma structuur en samenhang mist. Dat moet met name de provincie zich aantrekken en in het vervolg beter doen.

Waar hebben we behoefte aan en wat is noodzakelijk binnen de beleidsopgaven voor een goede taakuitoefening door de provincie en hoe zit dat bij de gemeenten en andere Zeeuwse organisaties? Én hoe nemen we die op een goede manier mee?

Dáár zouden we mee moeten beginnen. Waar spiegelen we aan om tot zinvolle go-no-go-momenten te komen in het proces naar de toekomstige positionering van de onderzoeksfunctie.

Een provinciaal datacenter met het CBS en Zeeuwse partners is de door Berenschot geadviseerde voorkeursoptie en GS nemen die over ter nadere uitwerking.

De VVD vindt het jammer dat tegelijkertijd niet optie 3 wordt verkend, inhoudende het opheffen van het Planbureau en het aanbesteden van de behoefte bij private onderzoeksbureaus. Een nadere onderbouwing waarom die optie niet wordt uitgewerkt hebben we helaas nog niet ontvangen van GS, terwijl die wel was toegezegd tijdens de commissiebehandeling. Overigens zou een combinatie van beide opties wellicht ook interessant kunnen zijn.

Voorzitter en dan nog iets over de kosten. Los van tijdelijke frictiekosten als gevolg van de overgang naar een andere invulling van de onderzoeksfunctie, is de VVD-fractie van mening dat dit aspect bij de nieuwe opzet meer aandacht verdient dan tot op heden het geval is geweest. Zeker niet duurder uit dan nu en een eerlijke verdeling van de kosten over de deelnemende en afnemende partijen, zou de inzet moeten zijn.

In dit verband is de VVD ook nog wel benieuwd naar de toerekening van de huidige kosten en subsidie aan enerzijds het ZB-deel en anderzijds de Planbureautak. Is daar inmiddels al meer duidelijkheid over?