Wijziging verordening Provinciale Opcenten. Het door het IPO-bestuur overgenomen advies van de commissie Jansen tot herstel van de weeffout in het huidige verdeelstelsel van het provinciefonds was eerder onderwerp van bespreking in dit huis. Nu ligt de uitwerking via wijziging van de “Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland” voor ons. Een verhoging van de Zeeuwse opcenten MotorRijtuigenBelasting (MRB) is onderdeel van de deal tussen de provincies. Het gaat om een tijdelijke verhoging voor de jaren 2019 t/m 2021. Dat is het ook tijdvak waarbinnen de andere provincies Zeeland tegemoetkomen voor een totaalbedrag van € 20 miljoen. In totaal, mét de extra inkomsten van de MRB, genereert de provincie incidenteel dus € 30 miljoen.

De VVD benadrukt de tijdelijkheid van de verhoging van de MRB en zoals ik al eerder heb gezegd: dit mag niet het Zeeuwse “kwartje van Kok”’ worden.

Voorzitter,

Het voorstel dat nu voorligt, is in een andere vorm gegoten dan het GS-voorstel van 27 februari j.l. en spreekt ook niet meer over de besteding van de extra inkomsten. Toch wil mijn fractie het daarover nog wel even hebben en benadrukken dat zij van mening blijft dat de extra inkomsten van € 10 mio door de verhoging van de opcenten MRB, volledig ten goede moeten komen aan de wegeninfrastructuur. En dan niet alleen voor voorziene tekorten op beheer en onderhoud, maar ook voor nieuwe projecten.  Zo krijgt de Zeeuwse autobezitter ook waar voor z’n geld.

En verder is de VVD van mening dat een deel van de resterende € 20 mio zou moeten worden aangewend voor het aanvullen van de Algemene Reserve van de provincie, zodat het weerstandsvermogen weer op het vereiste niveau wordt gebracht en dat mag van de VVD ook wat ruim gebeuren om een extra buffer te hebben voor onverwachte extra tegenvallers en voor het benutten van buitenkansen.

Tenslotte nog een vraag. Hoever staan de andere provincies in hun besluitvorming over het herstel van de “weeffout” ?