Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 7 december 2018.

Het liefst zien wij zo min mogelijk procedures, die veel tijd en geld verslinden. Een focus op duidelijke werkbare regels. Maar wel met aandacht voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Bijvoorbeeld heldere regels voor evenementen in de buurt van natuurgebieden, de mogelijkheid voor het vliegen met drones boven natuurgebied en extra inzet voor handhaving van groene wetten.

Ook een vaste plantafstand voor bomen langs bijvoorbeeld de wegen geeft helderheid. Dit voorkomt discussies bij elke boom die geplant wordt. Met uitzondering van de eik op 15 meter die wordt vervangen door een populier op 10 meter. Dat zou zonde zijn, daarom dienen wij het amendement van de SGP mede in. We rekenen erop dat het waterschap op een goede manier uitvoering geeft aan de regels.

Amendement ‘Plantafstand herbeplanting rijbeplanting’

Voorzitter, minder procedures betekent ook meer algehele vrijstellingen en minder ontheffing. Dat is ook de insteek van de beleidsnota. Toch zie ik dit niet terug voor de brandgans en de damherten. Slechts voor enkele gebieden geldt vrijstelling. Ik vind het lastig te begrijpen dat ik hier hoor dat er eerst schade moet zijn en in Brabant hoor dat ook ter voorkoming van schade vrijstelling (opdracht) gegeven kan worden. Kan de gedeputeerde dat verschil duiden?

Voorzitter, bijna een jaar geleden is de legesverordening gewijzigd. Vanaf 1 juli dit jaar moet er in sommige gevallen €725 betaald worden voor een ontheffing om schade voor de landbouw te voorkomen. Vanaf 1 juli volgend jaar €1.450. Ik weet dat het vandaag niet over de legesverordening gaat. Deze verordening is er doorheen geglipt en vastgesteld. Maar de beleidsnota natuur ligt nu wel voor. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om schade te voorkomen. Ik maak me er grote zorgen om of de hoogte van de leges een drempel opwerpt waardoor er geen ontheffing wordt aangevraagd. In 2020 gaan we bekijken of deze drempel werkelijk ontstaat. Kan dat niet eerder? Kunnen we in 2019 al evalueren en eventueel bijstellen?

 

Voorzitter, voor wat betreft de verwilderde katten waren er signalen van weidevogelorganisaties dat de verwilderde katten de weidevogels opeten. Om die reden is er een mogelijkheid binnen deze beleidsnota meegenomen om in te grijpen, in hele specifieke gevallen. Vervolgens zijn er vele organisaties geweest die ingesproken hebben en zeggen dat er geen probleem is. Helaas heb ik geen organisatie gehoord die aangeeft dat er wel degelijk een probleem is. De motie van de PvdA geeft ruimte om dit ‘probleem’ verder te bekijken en daarbij ook alternatieven zoals de TNR methode te betrekken. Wij dienen de motie dan ook mede in.

 

Daarmee kom ik op mijn laatste punt. Een belangrijk uitgangspunt uit deze beleidsnota is het voorkomen van schade. Maar ook andere doelen, zoals het 0-standbeleid voor damherten of de doelstanden uit het ganzenakkoord. Wij worden op dit moment niet structureel terug gerapporteerd over het behalen van deze doelen. Alleen met rapportages hierover kunnen wij controleren of beleid soelaas biedt en daar waar nodig bijsturen. De gedeputeerde heeft eerder aangegeven de gegevens te inventariseren en terug te komen op de mogelijkheden van een dergelijke rapportage. Wanneer kunnen we deze terugkoppeling verwachten?

 

Voorzitter, dank u wel