Bijdrage d.d. 15-11-2013 n.a.v. Programma- begroting 2014 en Najaarsnota

 

Meneer de voorzitter,

 

“Voor ons ligt een sluitende Programmabegroting en een Najaarsnota met een sluitend meerjarenperspectief. Dat oogt geruststellend, maar schijn bedriegt, ook in dit geval.”

Zo begon ik vorig jaar mijn bijdrage op dit agendapunt en ook nu heb ik dat gedaan vanwege de toepasselijkheid. Maar meer nog dan vorig jaar ligt de focus op de financiële positie van de provincie en die is omgeven door onzekerheden, risico’s en tegenvallers die voor een deel nog moeten worden verwerkt.  Zorgen en uitdagingen genoeg nu de broekriem nog verder moet worden aangehaald.

Het doet de VVD daarom wel goed dat de Algemene Reserve t.o.v. de voorjaarsnota is aangevuld (we hebben daar ook voor gepleit) en weer boven de eerder afgesproken grens van 25 miljoen euro  is uitgekomen, maar daar staat tegenover dat de beschikbare capaciteit van het weerstandsvermogen met ruim 20% is afgenomen en de benodigde capaciteit is verdubbeld naar 22 miljoen! En dat leidt er weer toe dat de echte vrije ruimte binnen de Algemene Reserve fors afneemt als we de grens van 25 miljoen blijven hanteren. In de ogen van de VVD  is het dan ook verstandig – en we leggen het verzoek dan ook nu bij het college neer – een grens aan te houden in de orde van grootte van 30 miljoen euro om een buffer te hebben die meer recht doet aan de onzekerheden die er nog zijn, bijv. t.a.v . de afwikkeling van het Thermphos-dossier en de toekomstige ontwikkeling van het Delta-dividend.

Voorzitter, de provincie heeft ook als taak het uitoefenen van bestuurlijk toezicht op de financiën van de gemeenten, met als doel het voorkomen van structurele tekorten.

Mede in het licht van de halvering van het Delta-dividend over 2013 vraagt de VVD ook de komende tijd uw nadrukkelijke aandacht voor het weerstandsvermogen van de gemeenten en met name ook de criteria die daarvoor worden aangehouden.

 

 

De frictiekosten door vermindering van subsidies bij instellingen is een onderwerp dat de VVD-fractie ook zorgen baart.  Enerzijds omdat de Staten nog steeds geen inzicht in de omvang daarvan hebben en anderzijds door de indruk waaraan wij ons niet kunnen onttrekken dat door sommige instellingen frictiekosten worden geclaimd onder het motto: “Wij vragen en de provincie moet maar draaien en betalen”.

De VVD is van mening dat de provincie hierin een zakelijke opstelling hoort te kiezen en toekomstige voorstellen op dit punt zullen wij daar zeker ook aan toetsen, mede in het licht van de informatie rondom de besluitvorming over de bezuinigingen en ombuigingen die eind vorig jaar tot ons is gekomen en niet alleen van de kant van Gedeputeerde Staten. In het verlengde daarvan zijn wij dan ook zeker nog niet zover in te stemmen met de thans in de voorjaarnota opgenomen bedragen voor SportZeeland en CZW-bureau.

 

Bij de conclusies en afwegingen van de Najaarsnota stellen Gedeputeerde Staten dat door het mindere Delta-dividend (en bij het opschrijven daarvan ging het nog om 5 miljoen, maar de korting is inmiddels opgelopen tot 10 miljoen en wat zal de dividenduitkering in 2015 zijn?) dat de uitvoering van het collegeprogramma op onderdelen voor 2014 en 2015 onder druk zal kunnen komen of vertragen. Geen verrassende opmerking, maar de VVD-fractie wil ervoor pleiten dat bij de inzet van de schaarser wordende financiële middelen prioriteit komt te liggen bij de kern- en ontwikkeltaken en een beperking op de beheertaken. Bij de herijking c.q. “het onderhoudsmoment” van de provinciefondsuitkering in 2016 kan dit een belangrijke rol spelen en voorkomen dient te worden dat een extra korting in het verschiet ligt.

 

Voorzitter, de ontwikkelingen binnen Zeeland Seaports en in het bijzonder de containerisatie én het door Gedeputeerde Staten geïnitieerde marktonderzoek concurrentiepositie Zeeuwse havens trekken ook onze aandacht. De VVD-fractie is van mening dat een heldere bedrijfsvisie en strategische keuzes in positieve zin kunnen bijdragen aan de verhoudingen tussen de belangrijke spelers in de havengebieden en de stimulering van de regionale economie.

In dit verband past ook goed een aandeelhoudersstrategie nieuwe stijl, passend bij een actief aandeelhouderschap zoals we dat breder voorstaan.

Daarom dien ik nu de motie aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports in, behelzende het verzoek aan Gedeputeerde Staten om samen met de andere betrokken overheden (de gemeenten Terneuzen, Borsele en Vlissingen) en in goede afstemming met de onderneming N.V. Zeeland Seaports  zo’n strategie te ontwikkelen en die in 2014 ter vaststelling aan te bieden aan deze Staten en de betrokken gemeenteraden.

 

De VVD-fractie heeft ook behoefte kort terug te blikken op de  1e helft van deze collegeperiode, mede aan de hand van de Mid-Term-Review die onderdeel is van de Najaarsnota.

De VVD kijkt in algemene zin met een goed gevoel terug op het eerste deel van de  collegeperiode van PvdA, CDA, SGP en VVD. In die eerste helft heeft de nadruk gelegen op forse ingrepen en ombuigingen in organisatorische en financiële zin en het ontwikkelen van nieuw beleid, bijv. m.b.t. het nieuwe Omgevingsplan, de Economische Agenda en het Openbaar Vervoer. Dat  vergde en vergt nog veel inspanningen net als Jeugdzorg en de RUD en niet álles loopt nog gesmeerd.

Daarbovenop kwamen ook nog de onvoorziene zaken van een onverwachte wisseling van de wacht  binnen Gedeputeerde Staten en de ook energievretende dossiers van Zalco, Thermphos en Delta.

En ja, ook  de VVD is over het ene onderdeel enthousiaster dan over het andere, maar  waardering is er zeker voor de in onze ogen goede samenwerking binnen het college van Gedeputeerde Staten en de inspanningen die zijn en worden verricht door de individuele leden van het college, maar ook als team.

In de 2e helft van deze periode zal de nadruk op verdere implementatie en uitvoering van nieuw beleid komen te liggen. We zijn ook wel benieuwd wat de uiteindelijke oogst aan het slot zal zijn. De economische omstandigheden en beperkte financiële middelen hebben wel al tot bijstellingen moeten leiden, maar er blijven nog voldoende uitdagingen over die op schema liggen en om een afronding vragen. Een zakelijke opstelling en stevig regievoeren kunnen daarbij behulpzaam zijn.

 

 

Tenslotte voorzitter, neemt de VVD duidelijk positieve ontwikkelingen waar in de verhoudingen tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten . Er is meer aandacht voor de actieve informatievoorziening en er is minder kramp, bijv. als het er om gaat wie waar over gaat en als er nog wel spanning is wordt daar in onze ogen beter mee omgegaan.

Daarom danken wij Gedeputeerde Staten en alle medewerkers van de provinciale organisatie en de Statengriffie die u en ons behulpzaam zijn bij onze taak.

 

C.W. (Kees) Bierens

Namens de VVD-fractie