Om maar met de deur in huis te vallen:

het voorstel van gedeputeerde staten, naar aanleiding van het (vrijwel letterlijk om vijf voor twaalf) van Van Citters Beheer B.V. (VCB) ontvangen Plan van Aanpak voor de verdere sanering van het Thermphos-terrein, kan de instemming van de VVD-fractie wegdragen.

Daarmee bedoelen we ook expliciet dat we slechts kennisnemen van de beoordeling door gedeputeerde staten van het Plan van Aanpak en instemmen met de zes in het voorstel genoemde conclusies en aanbevelingen m.b.t. dit Plan van Aanpak. Wij herbevestigen daarmee ook nadrukkelijk de provinciale positie vanuit een zakelijke houding, waarbij de provinciale verantwoordelijkheid – in lijn met het juridisch advies van De Brauw Blackstone Westbroek – zich beperkt tot het passief veilig maken van het terrein ! En tevens stemmen we dus in met het vervolgproces, waarbij een definitief financieel-voorstel en een voorstel over de toekomstige governance aan PS zullen worden voorgelegd, na afronding van de gesprekken met de grondeigenaar Zeeland Seaports en het Rijk. Ook deze partijen, alsmede Europa, zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om tot een totaal-oplossing te komen, inclusief de nodige financiële inzet vanwege de verantwoordelijkheden en belangen die zij hadden én hebben, met name ook als het gaat om toekomstperspectief/opbrengsten via het opnieuw uitgeven van het terrein en i.v.m. veiligheidsaspecten en de voorgeschiedenis. Ik verwijs tevens naar de motie die zojuist mede namens de VVD door de SGP is ingediend.

Voorzitter, de afgelopen periode is er schot in de zaak gekomen. De VVD-fractie heeft waardering voor de grote inzet en houding vanuit Gedeputeerde Staten, in het bijzonder van gedeputeerde De Bat, de ambtelijke organisatie én de nieuwe directeur van VCB.

Maar we zijn er nog niet en de tijd dringt, vanwege veiligheidsaspecten, huidige kosten en veranderende, stengere, regelgeving met alle financiële consequenties vandien.

Nog een paar vragen:

Kan de gedeputeerde aangeven wat er momenteel op het terrein aan sanerings-werkzaamheden plaatsvindt of op korte termijn staat te gebeuren en hoe de huidige planning er uitziet als het om het passief veilig maken van het terrein gaat ?

Voorzitter, de VVD ziet met betrokkenheid en spanning uit naar het vervolg, waarbij wij een zakelijke opstelling vanuit de provincie nogmaals willen benadrukken.

 

Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 21 april 2017