Een voorbeeld van hoe het niet moet!
De oprichting van en deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland heeft al veel voeten in de aarde gehad. Een moeizaam proces, met een uitkomst voor de provincie die de VVD niet tot vreugde stemt.

 

Bijdrage van fractievoorzitter Kees Bierens n.a.v. voorstel  Oprichting van en deelname aan RUD Zeeland, Statenvergadering d.d. 21-06-2013

 

Voorzitter,

De oprichting van en deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland heeft al veel voeten in de aarde gehad. Een moeizaam proces, met een uitkomst voor de provincie die de VVD niet tot vreugde stemt.

Mijn bijdrage over dit onderwerp zou lang kunnen zijn, maar ook kort. Ik kies voor het laatste en niet alleen omwille van de tijd. Soms is het maar beter te accepteren dat dingen niet altijd kunnen gaan zoals ze zouden moeten gaan.

 

Dat laat onverlet dat de VVD nog wel behoefte heeft enige opmerkingen te maken – en het zal u niet verbazen – over de wel erg scheve verhouding tussen de hoogte van het in te brengen bedrag door de provincie (ruim € 6 miljoen) en de zeggenschap: 2/3 – 1/3, omgekeerd evenredig ! De prijs voor de samenwerkingsgedachte is voor de provincie wel erg hoog.

Maar waar de VVD nog wel de meeste moeite mee heeft is dat belangrijke besluiten waarvoor een 2/3 meerderheid benodigd is, ook genomen kunnen worden zonder de 7 provinciale stemmen. We hebben het dan onder andere over besluiten over de begroting en begrotingswijzigingen, het vaststellen van de kostenverdeelsleutel en beslissingen over de directie.

 

Naar aanleiding van deze reeds door ons in de commissie geuite bedenkingen hebben Gedeputeerde Staten nader schriftelijk tekst en uitleg gegeven hoe hiertoe gekomen is. Waarvoor dank aan de gedeputeerde.

Niettemin vragen wij vanuit volstrekt zakelijke overwegingen de gedeputeerde, welke mogelijkheden tot reparatie hij wel of niet ziet als onverhoopt toch belangrijke besluiten als hiervoor genoemd worden genomen met de stemmen van de provincie tégen, maar die  tegelijkertijd wel tot aanzienlijke financiële consequenties voor deze deelnemer in de gemeenschappelijke regeling zouden leiden?

 

Tenslotte voorzitter,

Ondanks alle bezwaren en moeite die we hebben met de voorliggende gemeenschappelijke regeling en bijbehorend bedrijfsplan hoopt de VVD dat het proces dat tot dit bestuurlijke wangedrocht heeft geleid nog eens als voorbeeld mag dienen voor de toekomstige samenwerking op andere terreinen…….. Maar dan wel als voorbeeld van hoe het niet moet!

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie