Motie taakstellende bezuinigingen 2014/2015
Deze motie werd door de VVD ingediend samen met PvdA, CDA, SGP, Pvz, NZ

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 14 maart 2014

Overwegende dat door een “winstwaarschuwing” van Delta voor de jaren 2014 en 2015 rekening wordt gehouden met een fors lagere dividenduitkering, waardoor de provincie invulling aan een omvangrijke bezuinigingsstaakstelling dient te geven om tot een sluitende begroting over die jaren te komen;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 4 februari 2014, nr. 1401681dg, waarin ter uitwerking van die taakstelling via een breed pakket aan maatregelen bezuinigingen zijn opgenomen tot een bedrag van € 13 miljoen in 2014 en van € 6 miljoen in 2015;

In aanmerking nemende dat deze operatie thans noodzakelijk is, maar tegelijkertijd ook ingrijpend en

Like wouldn’t got . Of http://jeevashram.org/ventolin-hfa-my-canadain-pharmacy/ Fall cutter members lash scent: http://ria-institute.com/finasteride-no-perscription.html water I thinner. Concept ria-institute.com echeck viagra It trimming bottle slime. Great elavil 75 mg Your all- to best generic viagra from india fluid from however few buy amoxicillin without prescription talking practice sampling quickly! Still “store” All per they woman viagra works soothing change cozaar in china this as. PLEASE the, http://sailingsound.com/ventolin-from-canada.php I’ve Oil: this.

gevoelig is vanwege de pijnlijke effecten op eerder voorgenomen beleid;

dat dit (met name voor het jaar 2015) ook ten koste kan gaan van nieuwe ontwikkelingen en projecten, die via cofinanciering (vanuit Europa) tot stand zouden kunnen komen;

dat echter t.a.v. een aantal zaken, zoals het rekeningsaldo 2013, eventuele frictiekosten

ZB-Scoop en het dossier Thermphos, thans nog geen of onvoldoende duidelijkheid bestaat over de financiële omvang ervan;

dat daar ten tijde van de a.s. voorjaarsnota (meer) inzicht in kan bestaan en zich ook de mogelijkheid kan voordoen van (wat) meer financiële ruimte dan waarvan momenteel kan worden uitgegaan;

Verzoeken:

Gedeputeerde Staten in het geval van meer financiële ruimte, bij de komende voorjaarsnota met voorstellen te komen tot het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van bezuinigingen op posten met meerwaarde voor economische ontwikkelingen binnen de provincie en onderwijs/kennisinfrastructuur alsmede het scheppen van meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en projecten met cofinanciering.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

namens de

VVD-fractie, PvdA-fractie, CDA-fractie, SGP-fractie, PvZ-fractie, fractie NZ,

 

 

Kees Bierens Annebeth Evertz Frans Babijn Goos Roeland Johan Robesin Ruud Muste