Deze motie werd aangenomen met alleen de stemmen van de SP tegen.
 pasfoto_KeesBierens

 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 15-11-2013;

 

Overwegende, dat door de provincie Zeeland een actief aandeelhouderschap wordt voorgestaan bij de belangrijke deelnemingen en dat daartoe ook de N.V. Zeeland  Seaports behoort;
Dat bij een actief en publiek aandeelhouderschap ook een passende aandeelhoudersstrategie hoort  waarin tot uitdrukking komen de publieke doelstellingen die de rechtvaardiging vormen voor het publieke aandeelhouderschap alsmede de algemene aandeelhoudersbelangen vanuit publieke context: risicobeheersing  en rendement/aandeelhouderswaarde;
Dat het wenselijk is tot een aandeelhoudersstrategie nieuwe stijl voor de N.V. Zeeland Seaports te komen;
Dat vanwege de bijzondere structuur van de per 1 januari 2011 opgerichte  N.V. Zeeland Seaports met als enig aandeelhouder het Openbaar Lichaam Zeeland Seaports (via de desbetreffende gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de provincie Zeeland en de gemeenten Terneuzen, Borsele en Vlissingen),  de governance bijzondere aandacht verdient en het wenselijk is de ervaringen van de  afgelopen jaren daarbij te betrekken;
Dat bij de voorbereidingen voor de nieuwe aandeelhoudersstrategie ook tussentijdse terugkoppeling/afstemming  gewenst is met Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden;

 

Verzoeken:

Gedeputeerde Staten initiatieven te nemen om in samenwerking met de andere betrokken overheden en in goede afstemming met de onderneming tot een aandeelhoudersstrategie nieuwe stijl N.V. Zeeland Seaports te komen als bovenbedoeld en die  in 2014 ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

C.W. (Kees) Bierens

Namens de VVD-fractie