Voorzitter, collega’s, toehoorders,

Ik begin met de voorjaarsnota 2018, die alweer de laatste in deze bestuursperiode is.
Deze voorjaarsnota valt, om het maar op Zeeuwse wijze uit te drukken, niet tegen. Het gaat weer de goede kant op met de provinciale financiën en er is reden tot optimisme !
Een halfjaar geleden bij de behandeling van de najaarsnota 2017 was het financieel perspectief van de provincie nog somber. Er lagen wel een aantal ijzers in het vuur, maar de uitkomst daarvan was nog ongewis. Dat is nu duidelijk anders.
De weeffout in het provinciefonds is met medewerking van de andere provincies hersteld, er is nieuwe steun gekomen van het Rijk in de vorm van cofinanciering via de regio-enveloppe in het regeerakkoord –naast die voor het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling” die al eerder was afgekomen- en we krijgen de komende jaren een hogere uitkering uit het provinciefonds via het zogenaamde accres. Daarmee kunnen we het “Zero-based”- tijdperk van knijpen en bezuinigen voorlopig achter ons laten. Er is zelfs weer ruimte voor wat nieuw beleid en de Algemene Reserve (AR) kan weer vlot op het voorgeschreven niveau worden gebracht. En zoals u weet, meneer de gedeputeerde van financiën, is de VVD er voorstander van een wat ruimere AR aan te houden dan die op basis van de afgesproken ondergrens. Die extra ruimte kan dan worden ingezet, zónder andere budgetten te belasten, voor het opvangen van onverwachte tegenvallers of het benutten van buitenkansen die zich voordoen.
Toegroeien naar een omvang van de AR in de orde van grootte van 25 miljoen euro komt ons in dit verband realistisch voor en heeft ook in vorige periodes z’n nut bewezen.
Voorzitter, de sterke lobby vanuit Zeeland heeft tot succes geleid en verdient waardering en dat mag ook best eens hardop worden gezegd tegen degenen die dat op hun conto hebben staan en dat doe ik dan bij deze, met name ook richting de leden van Gedeputeerde Staten, de medewerkers en anderen binnen en buiten de provincie die daaraan hebben bijgedragen.
In de afgelopen periode heeft ook de fusie van de havens van Zeeland en Gent z’n beslag gekregen en het toekomstperspectief van het nieuwe havenbedrijf North Sea Port ziet er goed uit. En zelfs bij PZEM gloort er weer hoop.

Bij al die vooruitgang en het optimisme, voorzitter, past tevens een signaal van aandacht voor de risico’s en uitdagingen die er óók nog zijn.
En dan noem ik:
* Thermphos, waarbij de sloop en sanering van installaties en het terrein nog niet is afgerond en er dus ook nog geen zicht is op de eindafrekening;
* het plan Waterdunen, waar nog nadere afspraken tussen partijen moeten worden gemaakt en de invulling van de economisch-toeristische component, ik heb het dan
over de zomerwoningen en andere voorzieningen in het plan, nog steeds niet z’n beslag heeft gekregen en weer uitstel aan de orde is;
* het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens, waar nu moet worden bijgestort en voor de langere termijn toekomstgerichte stappen zullen moeten worden gezet, waaraan ook een prijskaartje zal hangen; Een voorstel om deze uitdaging m.b.t. deze veerdienst aan te wijzen als “groot project” kan op steun van de VVD rekenen.
* De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), die opnieuw extra middelen van de provincie vergt;
* De toekomst van het Voortgezet Onderwijs in Zeeuws Vlaanderen.
Kan de gedeputeerde aangeven wat nu de laatste stand van zaken is in dit dossier…
* En Campus Zeeland zal ook nog de nodige aandacht en inspanningen vergen.

Daarnaast houdt ook de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen ons allen bezig. Jammer dat die nu nog op deze wijze aandacht vraagt. Afspraak is toch afspraak ?! Én áfspraken zijn er gemaakt, op meerdere momenten en vastgelegd in overeenkomsten.
De net door dhr. Veraart, mede namens de VVD en andere fracties, ingediende motie wijst het Kabinet daar nog eens op.

Naast bovengenoemde dossiers zullen ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de totstandkoming van een omgevingsvisie, de energietransitie en het klimaat de nodige aandacht vragen. Dat vergt extra werk en dus ook extra menskracht, binnen de netwerksturing die aan de orde is. De voorgestelde uitbreiding van de personele capaciteit kan op steun van de VVD rekenen, waarbij wij er wel van uit gaan dat er wordt ingezet op maatwerk en dus ook op flexibiliteit en zo mogelijk tijdelijkheid.
In het licht van de net genoemde netwerksturing benadrukt de VVD ook nog maar eens de rol van Provinciale Staten als kadersteller binnen wettelijke bevoegdheden. En zoals bekend vormt die kaderstellende rol tevens de basis voor de controlerende taak, die Provinciale Staten óók hebben.

Voorzitter, nu nog enkele specifieke onderwerpen waarvoor ik de aandacht wil vragen.
Onder het hoofdstuk Zichtbaar Zeeland op blz. 13 heeft een passage aan het begin ons getriggerd en die luidt: “Mensen komen hier om op het strand te liggen, maar niet om te wonen, werken of studeren”. Dat is veel te kort door de bocht, zo vindt de VVD, en het gaat voorbij aan de niet geringe tijdsbesteding van toeristen aan het beleven van Zeeland, buitenom het strand. Maar die stelling laat ook nog eens buiten beschouwing een belangrijke categorie van mensen die geen toerist en ook geen inwoner is, maar wél deeltijdbewoner van Zeeland en in onze mooie provincie een tweede woning ter beschikking heeft en een waardevolle bijdrage levert aan het voorzieningenniveau in de provincie. Deze categorie zou in het provinciaal beleid een volwaardige plaats moeten krijgen en dus ook moeten worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
Helaas is deze categorie ook niet meegenomen door het ZB Planbureau in de laatste editie van de “Staat van Zeeland”.
Overigens vindt de VVD-fractie het prima om te blijven werken, zoals wordt voorgesteld, aan het imago van Zeeland als provincie, waar je naast het recreëren, ook goed kunt wonen, werken en leven.

Wat de infrastructuur betreft gaat de VVD graag mee in de genoemde wegeninvesteringen, waaronder extra voorbereidingskosten voor de Zanddijk 1e fase in de gemeente Reimerswaal, én de voorstellen tot instandhouding van de infrastructuur.
Op blz. 13 van de voorjaarsnota benadrukken GS het grote belang van goede hoofdverbindingen voor het goed functioneren van o.a. de havens en andere bedrijventerreinen. Daarnaast wijzen ze er zeer terecht op dat het minstens zo belangrijk is dat personeel en andere mensen die zich verplaatsen veilig thuiskomen. Nu de verdubbeling van de Tractaatweg mogelijk nog dit jaar z’n voltooiing nadert en de werkzaamheden voor het nieuwe kruispunt Sloeweg-Bernhardweg in volle gang zijn, vragen wij nog de aandacht van GS voor het enige gedeelte tweebaansweg in de Bernhardweg-West, de N254. Met name met het oog op de veiligheid (wij wijzen in dit verband ook op het ANWB-onderzoek uit 2014), mede in relatie tot de toename van verkeersbewegingen en een veilige doorstroming, verzoeken wij u de mogelijkheden tot verdubbeling van dit weggedeelte te betrekken bij de najaarsnota en ev. overschotten op de twee hiervoor genoemde werken.

En dan nog een vraag over de Westerscheldevisie, die eerder ter sprake is geweest. Hoever staat het daarmee en wanneer kunnen we die tegemoet zien ? De VVD hecht namelijk aan de totstandkoming van zo’n visie gelet op de verschillende en ook grote belangen die er in het gebied spelen, zoals de toegankelijkheid, de veiligheid, de economische belangen en de morfologie.

Nu kort nog iets over de jaarstukken 2017.
De adviezen van de auditcommissie neemt de VVD-fractie graag over en zij heeft met instemming kennisgenomen van de reactie van GS op de bevindingen van de nieuwe accountant Ernst & Young.
De SMART-formuleringen van doelstellingen in de begroting is nog steeds een aandachtspunt en kan nog beter en het is goed dat de auditcommissie en de ambtelijke organisatie het voornemen hebben hier voor de zomervakantie nog een gezamenlijke sessie aan te wijden.