Thermphos is de rode draad, of beter gezegd de zwarte draad, die door de jaarstukken 2016 en de zomernota 2017 loopt.

De beheers- en operationele kosten voor het passief veiligstellen van het Thermphos-terrein in deze 1e fase leggen een zwaar beslag op de financiële middelen van de provincie. De sanering van het terrein is ook nog omgeven door onzekerheden, baart meerdere partijen grote zorgen en leidt ook tot stevige discussies en stellingnames van en tussen de hoofdrolspelers. Daarbij speelt ook nog een rol het fusieplan van de havenbedrijven Gent en Zeeland Seaports.

Daarom is de VVD-fractie ingenomen met de ingestelde commissie Samson die de situatie rondom Thermphos vlot in kaart zal brengen (en hopelijk ook vlot kan trekken) en met aanbevelingen zal komen, ook als het gaat om een heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling. De rol en verantwoordelijkheid van het Rijk kan daarbij naar de mening van de VVD niet onbesproken blijven.

Een ander lichtpuntje is de interesse voor de aanleg van een containerkade op een deel van het terrein, die gisteren door Zeeland Seaports is bevestigd.

En, voorzitter, klopt het dat Zeeuwind interesse heeft getoond voor de plaatsing van windturbines op of om het terrein ? en zo ja, kan de gedeputeerde aangeven of dit een kansrijke optie is die ook kan bijdragen aan de bekostiging van de sanering van het terrein ?

 

Door Thermphos en de daarmee gepaard gaande risico’s die tot een later afgegeven accountantsverklaring hebben geleid, is er dit jaar ook geen voorjaarsnota, maar een zomernota. Die hadden we 2 jaar geleden ook maar toen vanwege verkiezingen en collegevorming en de financiële positie van de provincie zag er toen nog beter uit, zij het dat de broekriem ook al moest worden aangehaald.

Nieuw deze keer zijn het advies en de aanbevelingen op de jaarstukken van de ingestelde Auditcommissie. Ik verwijs er graag naar en de VVD-fractie heeft er vertrouwen in dat Gedeputeerde Staten goed met de verbetervoorstellen zullen omgaan. Met name ook als het gaat om het in de begroting 2018 verder verbeteren van doelstellingen en indicatoren om daarmee Provinciale Staten in staat te stellen beter invulling te geven aan hun kaderstellende en controlerende taak.

De discussie over de netwerksturing ziet de VVD-fractie met belangstelling tegemoet.

 

N.a.v. de jaarstukken leeft bij de VVD-fractie nog de volgende vraag:

Is er al een begin gemaakt en zo ja, hoe is de stand van zaken m.b.t. de uitvoering en invulling van het vorig jaar bij de najaarsnota aangenomen amendement over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, specifiek waar het betreft het binnen de provinciale organisatie krachtig inzetten op het verzamelen van signalen, op BIBOB-aanvragen en op bewustwording.

In het jaarverslag staat slechts vermeld dat “dit in 2017 zijn beslag zal krijgen” .

Wat de zomernota betreft is vanwege het Thermphosdossier de teneur vooral: “pas op de plaats maken” en bij de begroting 2018 en de najaarsnota bezien wat de speelruimte is.

 

Voorzitter, ik heb nog de volgende vragen:

Als het om infrastructuur gaat :

 

  • Is het afschrijven op infrastructurele werken en daarmee lastenverdeling over 30 jaar nog inzet van het college, en zo ja, kan de gedeputeerde aangeven wanneer dit tot concrete voorstellen leidt..?
  • Bijna een jaar geleden is het Mobiliteitsplan Zeeland vastgesteld. Onderdeel van dat plan is het thema wegencategorisering. Daarover zou nader overleg plaatsvinden tussen de wegbeheerders. In een artikel in de PZC van 20 juni j.l. lezen wij dat het Waterschap Scheldestromen de maximum snelheid op verschillende 80-kilometerwegen gaat terug brengen naar 60 km per uur. Daarmee komen die wegen in een andere categorie terecht en onze vraag luidt: zijn die aanpassingen in overleg met de provincie tot stand gekomen en zijn die in overeenstemming met de eerder gezamenlijk opgestelde wegencategorisering ?

 

Als het om de uitvoering van natuurdoelen gaat:

Kan de gedeputeerde aangeven op welke onderdelen er samenwerking is of komt tussen de verschillende organisaties in de provincie en zijn er initiatieven tot verdergaande samenwerking ?

 

Voorzitter,

Het zijn zware tijden voor de provincie. Dat vraagt ook veel van de leden van gedeputeerde staten en de medewerkers van de provincie. De VVD-fractie heeft daar grote waardering voor. Dat heeft ze ook voor de wijze waarop de Staten worden betrokken bij de dossiers en hoe ze worden geïnformeerd.

Soms bestaat bij mijn fractie zelfs het gevoel dat het bijna teveel van het goede is, maar dat kunt u als “niet gezegd” beschouwen, al was het alleen maar om te voorkomen dat het naar de andere kant doorslaat.