SAMENWERKING MET STAKEHOLDERS, ín het havengebied, ín en buiten Zeeland en mét andere havens, is de rode draad die door het Strategisch Masterplan Zeeland Seaports 2016-2022 loopt. Dat masterplan met als titel “Winning Combinations” stelden Provinciale Staten in de eerste helft van vorig jaar vast.

In mijn bijdrage toen gaf ik aan, en ook collega’s van andere partijen, dat het van belang is dat het masterplan vlot een vertaling krijgt in daden. Als het gaat om de samenwerking buiten Zeeland en met andere havens, moet ik tevreden vaststellen dat Zeeland Seaports voortvarend is geweest. In Gent hebben ze er ook geen gras over laten groeien, want vandaag mogen c.q. moeten we iets vinden in de vorm van wensen en bedenkingen van de meest vergaande vorm van samenwerking, namelijk een fusie tussen de havenbedrijven Gent en Zeeland Seaports.

Voorzitter, de VVD-fractie juicht deze fusie toe.

Méér schaalgrootte, minder kwetsbaarheid, kostenbesparing en een nieuw havenbedrijf dat zich kan meten met de grote havens in Europa en met een eigen focus op het leveren van toevoegde waarde binnen de havengebieden, pleiten voor deze fusie. Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat soms andere regelgeving aan weerszijden van de landsgrenzen, cultuurverschillen, verschillen in governance en enkele specifieke dossiers extra aandacht en inspanning zullen vragen van alle stakeholders binnen het nieuwe havenbedrijf, waarvan we de naam nog niet kennen.

Daarom is het verstandig en in de ogen van de VVD ook noodzakelijk, dat er vanuit de Zeeuwse aandeelhouders nadere voorwaarden worden verbonden aan deze fusie en in het bijzonder ook door de grootste Zeeuwse aandeelhouder i.v.m. de zware Thermphoslast en eventuele toekomstige substantiële meeropbrengsten ten opzichte van het normale rendement van het gesaneerde bedrijfsterrein. Dat schept duidelijkheid voor de toekomst. Daar komt bij dat de samenwerkingsovereenkomst en de financiële overeenkomst met het Rijk niet voor vandaag konden worden ondertekend i.v.m. noodzakelijke formaliteiten en het uitzoeken van enkele juridische vraagstukken.

 

Gedeputeerde Staten hebben bij brief van 3 oktober j.l. aangegeven welke voorwaarden, waaronder die over statutenwijziging, samenstelling Toezichthoudend Orgaan, beloningsbeleid en strategische plannen, zij wensen te verbinden aan het aangaan van de fusieovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst.

De behandeling van de voorgenomen fusie in de commissievergaderingen van 27 oktober en 28 november heeft niet tot bedenkingen geleid, maar wel tot een aantal stevige wensen vanuit de Staten, waar het onder meer betreft het vaststellen door de aandeelhouders van het 10-jarenplan/de strategische visie, de inzet op afbouw van de garantstelling en gelijkheid van de Zeeuwse aandeelhouders ten opzichte van de Vlaamse aandeelhouders. Én met de opschortende voorwaarde van ondertekening door het Rijk, provincie Zeeland en Zeeland Seaports van de samenwerkingsovereenkomst en financieringsovereenkomst.

 

Voorzitter, de VVD heeft met inachtneming van wat ik net heb genoemd, vertrouwen in deze fusie en de toekomst van het nieuwe grensoverschrijdende havenbedrijf. En wat ons betreft kan het dan vanaf 1 januari 2018 ook Daan van Zeeland en Jan van Gent zijn.

( NB: een vogel die in Vlaanderen ook wel Zeezot wordt genoemd, maar dat terzijde…).