Opnieuw een voorstel voor extra krediet t.b.v. Van Citters Beheer voor beheers- en operationele kosten voor het passief veilig stellen van het Thermphos-terrein. Ditmaal een bedrag van € 4,5 miljoen ten laste van de algemene reserve voor de periode t/m oktober van dit jaar.

Het zal niet de laatste keer zijn dat de provincie moet “dokken” voor de hiervoor genoemde kosten in deze 1e fase. We hopen wel dat het de voorlaatste keer is, want dat zou betekenen dat de nu voorziene einddatum van de verwerking van het fosforslib – namelijk april volgend jaar – gehaald is en ook het einde van de zogenaamde BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) -status in zicht is. In dit verband is het “goede nieuws” dat afgelopen zaterdag het verwerken van het fosforslib is hervat.

Voorzitter, we ontkomen er niet aan nu het bedrag van 4,5 miljoen ( € 750.000,– per maand) beschikbaar te stellen, maar het doet opnieuw pijn omdat het om een groot bedrag gaat dat de provincie niet voor andere doeleinden kan inzetten.

Een strategisch zakelijke opstelling vanuit de provincie blijft geboden. Dat doen ook de andere betrokken partijen: Aannemer Maurik, Van Citters Beheer en grondeigenaar Zeeland Seaports. Het is overigens wijs dat mediation is ingezet om te pogen tot minnelijke overeenstemming te komen in de geschillen die er zijn over wie, wat, moet betalen en hoe lang. En het inzetten van een andere bemiddelaar om het Rijk te bewegen nu ook haar verantwoordelijkheid te nemen acht de VVD-fractie eveneens verstandig. Daartoe zijn ook nog wel benodigd de uitkomsten van de doorrekening van het Plan van Aanpak van Van Citters Beheer door adviesbureau Fakton.

Vraag aan de gedeputeerde: is het Fakton-rapport inmiddels uitgebracht en zo ja, wanneer kunnen de Staten daarover de beschikking krijgen ?

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de VVD-fractie instemt met het onderliggende voorstel voor een extra krediet en een strategisch zakelijke opstelling door de provincie in dit dossier noodzakelijk blijft vinden.