Een eindevaluatie in deze vorm is nieuw en een mooi naslagwerk voor later.

Als we terugblikken op de afgelopen bestuursperiode 2015-2019 kunnen we ook niet voorbij gaan aan de lastige en vervelende start, die gevolgd werd door noodzakelijke bezuinigingen en extra tegenvallers.

Een bewogen periode waarbij er aanvankelijk geroeid moest worden met de riemen die we hadden.

Maar het tij is gekeerd. Door eigen inzet en de hulp van anderen, zijn de grootste risico’s onder controle, is de financiële positie van de provincie weer gezond en is er ruimte voor nieuw beleid. En er is ook vlot een mooie grensoverschrijdende havenfusie tot stand gekomen. Perspectief voor de volgende bestuursperiode is er genoeg.

Eind goed, al goed, zou de conclusie kunnen zijn. Maar dat is te gemakkelijk. Er zijn nog uitdagingen voor de komende periode, zoals de afronding van het Thermphos-dossier, van het plan Waterdunen en de komst van de Marinierskazerne. Voor een deel zal die inzet vanuit de provincie ook moeten bestaan uit het anderen tactvol, maar tevens strijdvaardig, wijzen op het nakomen van eerder gemaakte afspraken.

Daarnaast zullen o.a. een provinciale omgevingsvisie, de energietransitie en de noodzakelijke samenwerking met andere oeverheden en maatschappelijke organisaties veel aandacht en inzet vergen.

Wat mij van de afgelopen periode zal bij blijven is de goede samenwerking binnen dit huis, los ook van coalitie- en niet-coalitieverhoudingen. Namens de VVD-fractie  dank ik daar alle bestuurders en medewerkers voor.

Persoonlijk heb ik deze bestuursperiode als zwaarder ervaren dan de 3 daaraan voorafgaande periodes bij elkaar, maar dat laat onverlet dat ik met vertrouwen en vol energie de komende periode tegemoet zie.