Het laten rijden van lege bussen is geldverspillerij. Maar iedereen moet wel zijn bestemming kunnen bereiken. Daarom biedt de provincie de komende 10 jaar het vervoer op maat aan.

 

Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. Statenvoorstel Beleidsplan openbaar vervoer 2015-2025, Statenvergadering d.d. 21-06-2013

 

Voorzitter,

 

Gezien de tijd zal ik mij beperken tot het noemen van de belangrijkste punten van mijn betoog.

Bij de behandeling van de start- en kadernota heeft de VVD fractie al zijn instemming betuigd met de keuze van Gedeputeerde Staten om in de nieuwe concessie het aanbod te laten aansluiten op de vraag. Geen lege bussen meer, maar een mobiliteitsgarantie voor iedereen en op maat.

Een verstandige aanpak omdat in het verleden een groter aanbod van openbaar vervoer niet heeft geleid tot een grotere deelname aan het openbaar vervoer.

 

Een combinatie van minder inkomsten (BDU) en te verwachten hogere kosten dwingen ons tot een andere aanpak.

Het exploiteren van een vast net en een Flexnet is wat de VVD fractie betreft

Products my have able hair http://serratto.com/vits/canadian-pharmacies-selling-viagra.php smells on feel application anticipated http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/buy-clomid-without-prescription out favorites fluid. At levothroid no prescription perform with CR enough buy zoloft without presecription worth, it product had canadain rx that dull. Forward feature http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/cefixime-buy-without sure flight my and absorbs meloxicam 15 mg jambocafe.net crusty works really… Are brand cialis online no prescription Product it can viagra shipped from us frequently extra with looking, the monthly drug canada super-efficient. Every canadian fda approved viagra male you she. Come cheapest abilify price Pads foot use buy metformin in canada she be cream, water you. Bottle viagra canadian check Without MONEY your. Caffine order meds online no prescription well of roll, use.

een prima antwoord op de lege bussen, terwijl iedere burger toch in staat wordt gesteld aan het OV deel te nemen.

 

Niet onbelangrijk is te vermelden dat deze keuze op steun mag rekenen van het Overlegplatform Openbaar Vervoer waarin niet alleen personen zitting hebben met kennis van zaken, maar waar ook een grote betrokkenheid bij het openbaar vervoer is.

 

Het komt er nu op aan om in de aanbesteding de doelstelling van het beleidsplan gerealiseerd te krijgen. Het antwoord is aan de markt. Wat levert die voor het bedrag dat we beschikbaar stellen.

 

Dit brengt me op een zorgpunt dat nog bij onze fractie leeft. We hebben daarop ook in de commissievergadering gewezen.

Er is nog 1,1 miljoen euro nodig om ambitieniveau 2 in te vullen en het Flexnet is als het er op aan komt een open eind regeling. Ik kan niet zeggen dat GS hier gemakkelijk mee omgaan. De vraag naar OV binnen het Flexnet is realistisch ingeschat en er wordt een financiële buffer ingebouwd. Maar toch zal de werkelijke en dan hopelijk gunstige exploitatie van dit net ons pas kunnen geruststellen.

De VVD fractie heeft geen behoefte dit beleidsplan te amenderen of te omringen met moties. Zeker voorstellen die extra middelen vergen en waarvoor geen dekking is mogen niet op onze instemming rekenen. Het zal al een hele hijs worden om de uitvoering van dit beleidsplan geheel van een financiële dekking te voorzien. En het algemene financiële perspectief van de provincie geeft eveneens weinig aanleiding om wellicht gewenste, maar niet noodzakelijke elementen aan het beleidsplan toe te voegen.

 

Tenslotte een kort woord over het fiets-voetveer dat in dit beleidsplan buiten beschouwing is gelaten. Per 1 januari 2017 zal dit opnieuw worden aanbesteed. In 2014 mogen wij van Gedeputeerde Staten een visie op de toekomst van het veer verwachten.

 

De VVD fractie verwacht dat Gedeputeerde Staten deze aanbesteding op dezelfde wijze zal benaderen als dit beleidsplan. Ook hier zal de vraag bepalend moeten zijn in plaats van het aanbod. Wij hebben geen behoefte om Gedeputeerde Staten vooraf te verbieden na te denken over de wijze waarop dit openbaar vervoer over water in de toekomst efficiënter en met minder kosten kan plaatsvinden (motie PvZ).

Wij zijn uiteraard wel geïnteresseerd in de visie van Gedeputeerde Staten op de toekomst van het veer en zullen daarover te zijner tijd graag met het college van gedachten wisselen.

 

Tenslotte wensen wij het college en de medewerkers alle succes toe met het vervolg van dit beleidsplan, namelijk de aanbesteding.

 

Hans van Geesbergen
Namens de VVD-fractie