In een jaar kan er veel veranderen !

“Roeien met de riemen die we hebben”, zo begon ik mijn bijdrage vorig jaar tijdens de behandeling van de begroting 2018 en de najaarsnota 2017.

Dat is nu wel anders. We mogen vaststellen dat er momenteel sprake is van een gezonde financiële positie van de provincie en dat dus ook de algemene reserve al vlot op het noodzakelijke peil is gekomen. De VVD blijft er overigens voorstander van een buffer aan te houden voor onverwachte tegenvallers en het kunnen benutten van buitenkansen. Van ons mag die reserve daarom doorgroeien naar 25 miljoen euro, zoals we al eerder hebben laten weten.

Er is al, door de extra middelen die via verschillende kanalen naar Zeeland zijn gekomen, nieuw beleid ingezet en er is ook financiële ruimte dat de komende tijd te doen. Gedeputeerde Staten geven aan nu terughoudend te willen zijn met het beslagleggen op de financiële ruimte in de komende jaren. Wij onderschrijven dat van harte. Dat biedt immers perspectief en ruimte aan het provinciebestuur in de volgende bestuursperiode, na de verkiezingen in maart volgend jaar.

De focus op de provinciale kerntaken mag daarbij overigens van de VVD-fractie niet uit het oog worden verloren.

 

Voorzitter,  de volgende onderwerpen wil ik specifiek aansnijden.

De invoering van de nieuwe Omgevingswet en de totstandkoming, via netwerksturing, van een provinciale omgevingsvisiezullen de komende periode veel inzet vergen. Gelukkig ligt er een goede basis in de vorm van het nieuwe Omgevingsplan 2018 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Onderzocht wordt nog of er tot één gezamenlijke visie van en voor alle Zeeuwse overheden kan worden gekomen. Wat de uitkomst daarvan ook mag zijn, de VVD benadrukt nog maar eens de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol van Provinciale Staten die goed tot z’n recht moet blijven komen. Dat geldt, wat de VVD betreft, ook bij alle andere samenwerkingsverbanden die worden aangegaan.

 

Het imago van Zeeland isook een speerpunt in het beleid dat Gedeputeerde Staten voorstaan. Deze keer niet zozeer of alleen uit toeristisch oogpunt, maar in het teken van goed wonen, werken en leven en het aantrekken van mensen en bedrijvigheid van buiten Zeeland. De VVD steunt dat van harte.

               

Klimaat en energie staan inhet middelpunt van de belangstellingenzullenook de komende periode veel aandacht vergen. In dit verband is ook de discussie over kernenergie die recent de aandacht trok door uitlatingen van een niet nader te noemen parlementariër, interessant. Het Rijk gaat er over, maar mijn vraag aan Gedeputeerde Staten is hoe het college, als aandeelhouder van mede-eigenaar PZEM, in het kader van CO2-reductie en energietransitie staat tegenover het eventueel langer (dus na 2033) open houden van de Kerncentrale Borsele als dat op een verantwoorde wijze kan.

 

Grote projecten   

Hierover heb ik nog enkele vragen c.q. opmerkingen.

* Thermphos.

De vorderingen en vooruitzichten zijn weliswaar positief, maar is de uitkomst van de staatssteuntoets al bekend ? En voorts: wordt de managementinformatie vanuit VCB inmiddels tijdig aangeleverd ?

* Marinierskazerne

Dat er vanuit het ministerie meer tijd wordt uitgetrokken voor het beter betrekken van het personeel bij het project begrijpen we.

We waarderen de inzet vanuit het college, samen met de gemeente Vlissingen, op dit dossier. Zijn er na de rondgang langs alle Tweede Kamerfracties nog verdere acties van uw kant te verwachten ?

 

Voorzitter, collega’s,

Een bijdrage van de VVD zonder aandacht voor infrastructuur zou u ongetwijfeld zijn opgevallen. Maar zover komt het niet.

Ik wil het met u hebben over de verdubbeling van het tweebaans-gedeelte in de Bernhardweg-west.

De VVD fractie is teleurgesteld over de brief van GS van 30 oktober j.l. waar het dit onderwerp betreft.

Het ongelijkvloerse kruispunt Sloeweg-Bernhardweg (de Drie Klauwen) en de verdubbelde Bernhardweg-west moesten in het oorspronkelijk plan Sloeweg, in combinatie met een vernieuwde Tractaatweg, zorgen voor een robuuste en veilige stroomweg van Middelburg naar de Belgische grens en van de A 58 naar de Belgische grens v.v. In het Mobiliteitsplan Zeeland 2016-2019 staat dat een hoofdweg (zoals een regionale stroomweg) ingericht dient te worden volgens de ideale variant van de Basiskenmerken Wegontwerp, vastgesteld door Kenniscentrum CROW. Daaraan voldeed het plan Sloeweg, inclusief de verdubbeling van de Bernhardweg-west.

Beide genoemde onderdelen van de te vernieuwen Sloeweg werden echter om financiële redenen geschrapt. Gelukkig werd er met veel bijval uit de samenleving voor de Drie Klauwen een oplossing gevonden en in het veld zien we de uitvoering van dit plan en daarmee de voltooiing ervan dichterbij komen.

Momenteel staat de provincie er financieel veel beter voor dan in 2015 en we zien een vlotte uitvoering van de projecten Sloeweg 2 (de genoemde kruising de Drie Klauwen) en Tractaatweg met mogelijk financieel voordeel voor de provincie.

Daarom is het voor de VVD-fractie niet goed te begrijpen dat bij het college de verdubbeling van de Bernhardweg-west geheel uit beeld lijkt te raken. In het rapport van Witteveen en Bos zijn genoeg aanknopingspunten en argumenten opgenomen om ervoor te kiezen dit tracé op een goede wijze af te maken.  De behartigenswaardige woorden in het rapport over de verkeersonveiligheid ter plaatse- juist bij de overgangen 2×1 en 2×2 (invoegend verkeer)-  en de door Witteveen en Bos aangegeven duurzame oplossing, vormen een sterk motief om deze laatste schakel in het tracé Middelburg-Belgische grens uit te voeren zoals we eerder eensgezind van plan waren te doen. Ook de beoordeling door de ANWB in 2014 die de veiligheid van het 2×1 gedeelte weg met 1 schamele ster beloonde, vraagt om een duurzame aanpassing van dit weggedeelte.

De VVD fractie dringt daarom aan op heroverweging van dit standpunt van GS om het niet te doen en wil het college hierin stimuleren door het indienen van een motie.

Voorzitter, collega’s,

De huidige bestuursperiode zit er bijna op. Een periode om niet snel te vergeten vanwege een moeilijke start en financiële problemen die tot forse ingrepen noopten.

Die situatie is inmiddels in positieve zin veranderd.

 

Namens de VVD-fractie bedank ik allen die daaraan hebben bijgedragen.