Begroting 2018, najaarsnota, 3e ronde Programmering Investeringsagenda, dekkingsvoorstel bijdrage Thermphos n.a.v. Rapport Samson en mid-term-review collegeprogramma “Krachten Bundelen”

 

Voorzitter, collega’s,

 

“ROEIEN MET DE RIEMEN DIE WE HEBBEN”. Dat is de opgave waar de provincie voor staat en die als rode draad door de stukken loopt waarover we vandaag een beslissing moeten nemen: de begroting 2018, de najaarsnota, de 3e ronde Programmering Investeringsagenda én het dekkingsvoorstel bijdrage sanering Thermphos-terrein, voorvloeiende uit het Rapport Samson.

In de ogen van de VVD zijn Gedeputeerde Staten daartoe met goede voorzetten en realistische voorstellen gekomen. Het college heeft een insteek gekozen die ondanks de éxtra Thermphoslast van 27,7 miljoen euro, toch ruimte biedt voor de noodzakelijke investeringen, vooral ook die met co-financiering binnen het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling”. Daarmee kan ook 25 miljoen euro aan Rijksgeld zinvol worden besteed aan belangrijke maatschappelijk opgaven in Zeeland.

 

Voorzitter,

Voor een aantal onderwerpen wil ik specifiek de aandacht vragen, te beginnen bij de begroting 2018.

Concrete doelstellingen en indicatoren in de begroting blijven, net als in voorgaande jaren, een stevig punt van aandacht. Die meetbare doelstellingen en indicatoren zijn geen doelen op zich, maar in combinatie vormen ze wel een noodzakelijk middel voor Provinciale Staten om goede invulling te kunnen geven aan de kaderstellende en met name ook de controlerende rol. Dat kan en moet beter. Waarom bijv. op blz. 30 van de begroting, onder Toeristische Mobiliteit, niet specifiek benoemen dat de doelstelling is de beste fietsprovincie van Nederland te worden, dus op plaats 1 te komen. En op blz. 11 (onderaan) van de begroting, onder Campus Zeeland en de Acties 2018, is de focus op ambities voor het versterken van de Kennis- en Onderwijskolom wel erg ruim geformuleerd. Daar kan bij wijze van spreken, ”van alles en nog wat” onder vallen.

De auditcommissie vestigt in haar advies van 2 november j.l. ook de aandacht op het verbeteren van doelstellingen en indicatoren en adviseert die via tekstuele begrotingswijzigingen te concretiseren. De VVD rekent er op dat het college hier, in afstemming met de statengriffie, invulling aan gaat geven.

 

Als we naar de najaarsnota kijken valt ons op blz. 10 op dat de toegekende Rijksbijdragen binnen het Investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling” bijna allemaal afwijken van de gevraagde Rijksbijdrage, soms naar beneden, soms naar boven. Graag uitleg hierover van de gedeputeerde.

 

De invoering van het assetmanagement en het “beheerkader infrastructuur Zeeland” zitten er eind dit jaar aan te komen, zo lezen we eveneens in de najaarsnota. Dat stemt de VVD-fractie tevreden en wij zijn met name ook benieuwd hoe aan het gemiddelde en gewenste onderhoudsniveau “R” op de lange termijn vorm zal kunnen worden gegeven.

 

Ik noemde zojuist al de extra Thermphoslast van € 27,7. We moeten nog een besluit nemen over de dekking daarvan. Die mag van het Rijk gespreid worden over 15 jaar en Gedeputeerde Staten stellen voor scenario 3 te kiezen en dat omvat het laten vervallen van de grootste dekkingsreserve in combinatie met verlaging van de algemene reserve en vervolgens gedurende 15 jaar weer een opbouw van die reserve. De VVD kan hiermee instemmen, maar is wel van mening dat wanneer zich mogelijkheden voordoen tot versnelde opbouw van de algemene reserve, bijvoorbeeld door gehele of gedeeltelijke aanwending van een rekening-overschot, die zouden moeten worden benut. Hoe kijkt de gedeputeerde daar tegen aan ?

 

Ook de mid-term review van “Krachten Bundelen”, ik heb het dan over “het coalitie-akkoord halverwege” – staat vandaag op de agenda.

Daarover wil ik nog het volgende opmerken.

M.b.t de Westerschelde (blz. 25/31) zouden per deelgebied (monding, havengebieden en het overige deel van de rivier) uitgangspunten voor een visie worden opgesteld, waarbij de diverse belangen zoals de toegankelijkheid, de veiligheid, de economie en de morfologie zouden worden afgewogen. Bij de huidige stand van zaken is echter slechts vermeld dat GS besloten hebben actief mee te werken aan een gedragen langetermijnperspectief op de natuur van het Schelde-estuarium. Vraag: hoe staat het met de acties op de andere belangen in het gebied en wanneer kunnen we de integrale visie tegemoet zien ?

 

Voorzitter,

Ik besloot mij bijdrage vorige jaar met de opmerking dat we elkaar meer dan eens nodig hebben in het belang van Zeeland ! Dat geldt nog steeds en de VVD-fractie waardeert de goede verhoudingen binnen de Abdij en daarmee ook tussen alle partijen in deze statenzaal, ongeacht of ze tot de coalitie behoren of niet.