“Saneren doe je samen” luidt de titel van het Onderzoeksrapport met aanbevelingen van de commissie Samsom.

 

Het rapport heeft voor een doorbraak gezorgd in het al sinds 2014 lopende dossier over de sanering van het Thermphos terrein. De fabriek ging failliet en Zeeland – de provincie en de eigenaar van het terrein, Zeeland Seaports, – bleven letterlijk achter met de “troep”. En het Rijk hield de boot af als het om meebetalen aan de sanering ging.

Die periode met experimenten voor sanering en geschillen over wie wat in welke fase moest betalen ligt gelukkig voor een belangrijk deel achter ons.

Maar we zijn er nog niet helemaal. Er moeten nog punten op de ” ï” worden gezet, ook als het gaat om eventuele toekomstige extra revenuen na wederuitgifte van het gesaneerde terrein.

Voorzitter, de VVD-fractie heeft waardering voor de voortvarendheid en gedegenheid waarmee de commissie Samsom haar werkzaamheden heeft verricht. En het advies om 3 partijen, waaronder nu óók het Rijk, de kosten van de sanering (en geen onderscheid meer te maken in de verschillende fases) gelijkelijk te verdelen, kunnen wij onder de gegeven omstandigheden billijken, zij het dat het een zware aderlating van € 27,7 miljoen voor de provincie is, bovenop de kosten die al zijn gemaakt. Daarom is de VVD nog steeds van mening, en dat is ook het kritiekpunt op het advies dat inmiddels door het Rijk is overgenomen, dat niet alle geraamde kosten die de boedelopbrengst te boven gaan (129,5 miljoen), gelijkelijk worden verdeeld over de 3 partijen. In die opzet had het Rijk voor ca. € 15 mio extra (peanuts) aan de lat gestaan en provincie en Zeeland Seaports gezamenlijk voor € 15 mio minder, een bedrag dat voor Zeeland in verhouding veel en veel meer betekent. Zeker in deze lastige tijden.

Onze hoop is nog wel gevestigd op het nieuwe Kabinet en de Tweede Kamer. En dan is er ook nog Europa, dat debet is aan de ondergang van Thermphos door het toestaan van dumping van goedkope fosfor op de Europese markt door Kazachstan. Daarom ligt ook bij Europa een verantwoordelijkheid, waarop de inzet zich moet richten.

Voorzitter, dat gezegd hebbende, kom ik toe aan de insteek die gedeputeerde staten hebben gekozen. Wij begrijpen die onder de geven omstandigheden en ook het voorstel om in te stemmen met de genoemde verdeling van de kosten. Echte speelruimte was er niet en de belangen, mede met het oog op de veiligheidsaspecten en de urgentie van de sanering, waren en zijn groot.

En ook de fusieontwikkelingen m.b.t. de havenbedrijven Zeeland Seaports en Gent spelen een belangrijke rol.

Momenteel wordt gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen, die de Staten nog ter goedkeuring krijgen voorgelegd. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer dat z’n beslag zal kunnen krijgen ?

Voorzitter, de VVD-fractie stemt in met de door het college ingeslagen weg en wenst ook aan te geven dat zij waardering heeft voor de grote inzet en betrokkenheid van de gedeputeerde en de medewerkers in dit lastige dossier.

Over de dekking van de provinciale bijdrage komen we volgende week nog te spreken bij de behandeling van de begroting 2018 en de najaarsnota.