Het formuleren van een aandeelhoudersstrategie PZEM, met een actieve rol van de aandeelhouders, is een logische stap na de ontmanteling van DELTA N.V. door de gedwongen verkoop van enkele belangrijke bedrijfsonderdelen en de Statutenwijziging van PZEM.

Rode draad in de voorliggende aandeelhoudersstrategie is dat ten aanzien van de onderneming PZEM geen directe publieke belangen meer aanwezig zijn die aandeelhouderschap in de huidige vorm rechtvaardigen. En zo lang het aandeelhouderschap in PZEM voortduurt is de wens van de aandeelhouders dat maximaal ingezet wordt op beperking van verliezen uit energieproductie-activiteiten en optimalisatie van aandeelhouderswaarde. De wens om het Evidesbezit rechtstreeks in overheidshanden te brengen blijft onveranderd.

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden opgeroepen een herstructurering van de onderneming vorm te geven.

Bij het vinden van een oplossing voor de Kerncentrale Borssele blijven de aandeelhouders een duidelijke rol zien voor het Rijk vanwege het provincie-overstijgende belang van deze centrale.

Voorzitter, in de vergadering van de commissie Bestuur van 13 oktober j.l. is onder andere de wens geuit voortvarendheid te betrachten bij de herstructurering van PZEM, het onderzoeken van scenario’s en informatie over de voortgang daarvan. Bij brief van 31 oktober is een reactie vanuit de onderneming gekomen, waarin onder meer een bijeenkomst voor Provinciale Staten en gemeenteraden in november is aangekondigd. Wij zien daar naar uit omdat wij wel behoefte hebben aan nadere informatie over de haalbaarheid van mogelijke scenario’s.

Met inachtneming van vorenstaande kunnen wij instemmen met de voorliggende strategie, waarbij wij niet uitsluiten op enig moment nog behoefte te hebben aan een nadere concretisering van de strategie.