Bijdrage van Kees Bierens, uitgesproken door Hans van Geesbergen, d.d. 6-11-2015 n.a.v. statenvoorstel Begroting 2016 en zomernota

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

 

Voor ons liggen de begroting 2016 en de zomernota die we dus in het najaar behandelen, maar dat kon niet anders. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft haar eerste financiële eieren gelegd en aan ons, Provinciale Staten, is het vandaag om daarvan iets te vinden en er een beslissing over te nemen.

De VVD-fractie heeft bij de beoordeling van de stukken vooral ook betrokken dat 2016 een overgangsjaar is.

Een overgangsjaar als het om de financiën gaat en het brengen van evenwicht in uitgaven en inkomsten en het creëren van financiële ruimte voor bestaand én nieuw beleid via de zero-based-budgetting-operatie: in gewoon Nederlands: de begroting voor 2017 vanaf “nul” opbouwen op basis van keuzes in de maatschappelijke opgaven binnen de provinciale kerntaken;

Een overgangsjaar als het gaat om het volledig “in control” komen van de provincie en de beheersing van risico’s en dan in het bijzonder bij de grote projecten. Eén ervan wil ik er nu uitlichten en dat is Waterdunen. Opnieuw zijn we recent geconfronteerd met tegenvallers in de orde van grootte van ca. € 3 miljoen en voor het einde van het jaar zullen we een nieuwe grondexploitatie voorgelegd krijgen. De VVD rekent er op dat het dan met de financiële tegenvallers in Waterdunen is gedaan, maar zij wil zich dan tegelijkertijd wel ook een oordeel kunnen vormen over het nog wel of niet bestaan van de unieke en hoogwaardige recreatieve invulling van dit project en de economische meerwaarde voor de streek, waarmee de VVD-fractie destijds over de streep is getrokken. Kan de gedeputeerde toezeggen dat dit onderdeel bij de herziene grondexploitatie wordt betrokken en aan Provinciale Staten wordt voorgelegd ?

Een overgangsjaar ook als het gaat om andere werkwijzen en meer samenwerking, zowel intern tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de organisatie, als extern met de partners in de provincie en er buiten.

Over al deze onderwerpen en ontwikkelingen zullen wij komend jaar nog indringend met elkaar komen te spreken.

 

Waar we ongetwijfeld in 2016 ook nog de discussie over zullen voeren is de door Gedeputeerde Staten aangekondigde kustvisie. Een voorschot erop wil ik alvast nemen, dan kan dat geen verrassing meer zijn. De VVD gaat in brede zin voor kwaliteit ín de kust, áán de kust en óp de kust, maar ook voor de kwaliteit van het debat hierover en dat aspect baart onze fractie inmiddels grote zorgen. De gedeeltelijk suggestieve en misleidende informatie die door sommigen over recreatieve ontwikkelingen aan de kust wordt verspreid en een onterecht beeld oproept van bijv. Belgische toestanden, het slachten van de kip met de gouden eieren en van een vogelvrije kust (wellicht ook in letterlijke zin bedoeld …?) zullen die discussie er niet makkelijker op maken. Die voorstelling van zaken doet namelijk in de ogen van de VVD in z’n algemeenheid geen recht, nee zelfs ónrecht, aan de bescherming die er is en de stappen die binnen de recreatieve sector en binnen de door de overheden gestelde kaders de afgelopen jaren, zijn gezet of ingezet, om tot de dringend noodzakelijke kwaliteitsverbetering en van een aanbod gestuurd product naar vraaggerichte voorzieningen en accommodaties binnen deze voor Zeeland zo belangrijke economische pijler te komen.

Het zou de doemdenkers (zoals de initiatiefnemers van de site “bescherm de kust”) sieren als ook de informatie erbij wordt geleverd van de groene en ongerepte delen van de kust en van de groene investeringen aan de kust in natuurontwikkeling en in voorzieningen als wandel en fietspaden t.b.v. inwoners en recreanten die bijv. door verevening tot stand zijn gebracht.

Als er bij de diverse stakeholders behoefte blijkt te zijn aan meer regie vanuit de overheden, waaronder de provincie, moet het debat daar zeker ook over gaan, maar dan wel graag op basis van alle feiten.

 

Voorzitter, het zou anderen zo maar op kunnen vallen als in de bijdrage van de VVD op de begroting, de algemene reserve zou ontbreken. Om dat te voorkomen meld ik dat de VVD het opschonen en opsplitsen van de oorspronkelijke algemene reserve in een echte algemene reserve als onderdeel van het weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s én in de bestemmingsreserves meerjarige projecten en incidentele doelstellingen 2015-2019 toejuicht. Dat laat onverlet dat wij het volgend jaar bij de discussie over het nieuwe financiële beleid het nog wel nader willen hebben over de omvang c.q. de bandbreedte waarbinnen de stand van de algemene reserve zich moet bewegen. En voor dit moment willen wij graag van de gedeputeerde uitleg over hoe hij in relatie tot de bijgewerkte stand van de algemene reserve van 16 miljoen in de zomernota, de ondergrens van 25 miljoen voor 2016 ziet, zoals opgenomen in het coalitieakkoord en vermeld in de uitgangspunten financieel beleid van de onderliggende begroting.

 

Voorzitter,

Als het om het onderdeel mobiliteit gaat zou de VVD graag meer inzicht krijgen, dat mag ook schriftelijk, in de acties die worden of al zijn ondernomen en de stand van zaken m.b.t. de infrastructurele projecten (die ook in het coalitieakkoord zijn genoemd): de N290 (Terneuzen-Terhole), de N256 tussen Goes en Zierikzee en de N59 (traject Zierikzee-Hellegatsplein).

 

In hun brief van 3 november j,l. laten Gedeputeerde Staten weten dat de Staten nog een voorstel tegemoet kunnen zien om het budget 2016 voor instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kostensubsidie alsnog te indexeren met 2%. De behandeling van dit voorstel staat gepland voor de eerstvolgende commissievergadering Bestuur en de Statenvergadering in december. Wat de VVD betreft zouden we nu al als Provinciale Staten duidelijkheid aan de instellingen mogen verschaffen door aan te geven dat die indexering voor 2016 zal worden toegepast.

 

Tenslotte.

Voorzitter, de VVD hoopt dat 2016 binnen de provincie minder turbulent mag zijn dan dit jaar, maar wel meer bruisend en gericht op positieve ontwikkelingen. De VVD-fractie zal daar graag een bijdrage aan leveren.

 

 

Namens de VVD-fractie

 

Kees Bierens