fbpx

Zeeuwse Kustvisie

//Zeeuwse Kustvisie

Zeeuwse Kustvisie

Bijdrage René Ruissen Statenvergadering 10 februari 2017

 

Voorzitter,

 

Met het maken van het voorliggende concept voor de Zeeuwse Kustvisie is goed werk verricht. De betrokken partijen – waterschap, Zeeuwse kustgemeenten, provincie, natuurorganisaties, recreatiesector – verdienen dubbel en dwars onze complimenten voor hun inzet en bijdrage, waarvan dit stuk het resultaat is. Door middel van een effectief teamspel en samenwerking met andere partijen is deze conceptvisie tot stand gebracht. We horen dat Zeeland in het land gezien wordt als een voorbeeld dat navolging krijgt.

 

De Kustvisie gaat over de vraag: Hoe kunnen de identiteit, de kwaliteit en de aantrekkingskracht van de Zeeuwse kust worden versterkt? Bij het beantwoorden van die vraag wordt aangesloten op de bestaande kernkwaliteiten van de Zeeuwse kust. Dat zijn de bestaande samenhang van strand, duinen en badplaatsen; de natuurgebieden met hun bijzondere karakteristieke waarden; en het Zeeuwse agrarische achterland. Zeeland moet wat ons betreft ook een sterke aantrekkingskracht blijven uitoefenen op toeristen, voor wie dan natuurlijk ook de nodige, kwalitatief hoogstaande, verblijfsvoorzieningen aanwezig moeten zijn. De Zeeuwse kust is een topregio die we graag willen behouden en versterken.

 

Daarvoor is een visie nodig over hoe de gebiedsruimte wordt ingedeeld. Over wat waar mogelijk en gewenst is. Over waar voorzieningen, waaronder verblijfsvoorzieningen, gebouwd kunnen en mogen worden en waar niet. De Zeeuwse Kustvisie doet daar op basis van analyses en overwegingen uitspraken over. Voorzitter, de Zeeuwse kust zal niet volgebouwd worden, waar zoveel ongerustheid over te horen is geweest. Bij mijn fractie is die ongerustheid er overigens nooit zo geweest, want er waren altijd al dusdanige wettelijke beperkingen en ook fysieke omstandigheden dat een volgebouwde kust gewoonweg onmogelijk was. Maar de Kustvisie laat óók zien dat de boel niet volgebouwd wordt; de visie straalt balans uit. En er is ruimte voor ontwikkeling, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Die ruimte is nodig voor het realiseren van de ambities, namelijk versterking van de identiteit, de kwaliteit en de aantrekkingskracht van de Zeeuwse kust. De VVD-fractie vindt dat deze voorliggende visie een bouwsteen mag zijn voor het beleid van de Zeeuwse overheden. Voor ons als provincie komt dat beleid tot uitdrukking in het volgende Omgevingsplan en voor de gemeenten in de bestemmingsplannen. Wij gaan er daarbij vanuit dat de overheid haar volledige bevoegdheden houdt als het om de ruimtelijke invulling en kaderstelling gaat. Ik vraag het college of deze aanname toch wel klopt.

 

Voorzitter, de Kustvisie komt tot stand in een tijd waarin tal van lopende projecten bekend zijn. Daarop wordt ingegaan in de “Notitie overgangsbeleid in relatie tot de Zeeuwse Kustvisie”. Hoe met lopende projecten moet worden omgegaan moet volgens de VVD-fractie gebaseerd zijn op bestuurlijke betrouwbaarheid. Wij vinden dat daar voor ingestaan moet worden. Dat doet zich bij voorbeeld gelden bij De Zeeuwse Lagune bij de Veerse Dam. In de eerste jaren van deze eeuw vonden overheden en maatschappelijke organisaties dat een herinrichting van het gebied Veerse Dam nodig was. Onderdeel daarvan was de verplaatsing van het bedrijf “Vrouwe in den Polder” van het grondgebied van de gemeente Veere naar dat van de gemeente Noord-Beveland.

 

Vanaf de beginjaren 2000 heeft zich een geschiedenis – we vatten het maar samen als de geschiedenis van de Zeeuwse Lagune – ontwikkeld met de overheid als aanjager, waarin overleg werd gevoerd met allerlei betrokken partijen, visies werden gemaakt, plannen werden ontwikkeld en ook tot afspraken werd gekomen. Kijk bijvoorbeeld naar Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer uit 2004. En naar de Intentieovereenkomst 2011, die ondertekend werd door “Vrouwe in den Polder”, Zeeuwse Lagune BV, de gemeente Veere en de gemeente Noord-Beveland. En ook valt te noemen het Ruimtelijk Toetsingskader Ontwikkelingslocatie Veerse Dam, dat vastgesteld werd door de gemeenteraad van Noord-Beveland op 27 november 2014. Deze opsomming is niet limitatief. In de motie die straks ingediend wordt worden meer voorbeelden van gemaakte afspraken genoemd. De VVD-fractie is daarom van mening dat het mogelijk moet blijven dat er bij de Veerse Dam een economisch exploiteerbaar project ontwikkeld wordt. Dat kan beslist zonder afbreuk te doen aan de kernkwaliteiten van de Zeeuwse kust én met behoud van het zicht op Veere vanaf de Veerse Dam. Voorzitter, zoals gezegd dienen wij hiertoe een motie in.

 

Naar aanleiding van de reactie van de Gedeputeerde en de overeengekomen strekking van de motie, is deze motie dan ook door de VVD ingetrokken. Wij hebben vertrouwen in de Gedeputeerde en wij zijn zeer content met de (concept) Zeeuwse Kustvisie.

 

 

Door |2017-03-02T14:41:22+00:0010-02-2017|

About the Author: