fbpx

Zeeuwse Kustvisie

//Zeeuwse Kustvisie

Zeeuwse Kustvisie

Op 10 februari werd in Provinciale Staten de concept-Zeeuwse Kustvisie besproken. Als VVD-fractie hebben we onze waardering voor het stuk uitgesproken. De partijen die samen de visie hebben ontwikkeld – waterschap, Zeeuwse kustgemeenten, provincie, natuurorganisaties en recreatiesector – zijn er in geslaagd een beeld te schetsen waarin de bestaande kernkwaliteiten van de Zeeuwse Kust mooi tot uiting komen. De visie laat een gebalanceerde samenhang zien van a) strand, duinen en badplaatsen; b) de natuurgebieden met hun bijzondere karakteristieke waarden; en c) het Zeeuwse agrarische achterland. De visie maakt duidelijk dat de Zeeuwse kust een toeristische topregio is, die de potentie heeft om nog verder versterkt te kunnen worden. Er wordt een keuze gemaakt voor kwaliteit, eerder dan voor kwantiteit.

 

In de visie wordt ook een ruimtelijke gebiedsindeling gekozen. Het gaat bijvoorbeeld om keuzes over waar (toeristische) voorzieningen kunnen worden gebouwd en waar niet. De visie laat zien dat de Zeeuwse kust niet volgebouwd zal worden. Verre van dat.

 

Aan de concept-Zeeuwse Kustvisie is een document “Notitie overgangsbeleid in de relatie tot de Zeeuwse Kustvisie” gehecht. Hoe gaan we om met lopende projecten, is daarin in feite de vraag. In die discussie heeft de VVD-fractie de aspecten van behoorlijk bestuur en betrouwbare overheid als voorname punten ingebracht.

 

Als overheden ontwikkelingen hebben gestimuleerd en afspraken met initiatiefnemers hebben gemaakt kun je daar, zo vinden wij, niet zomaar een streep door zetten. In dat verband is in de Statenvergadering van 10 februari lang gesproken over de Zeeuwse Lagune, die onderdeel is van de ontwikkeling en herinrichting van de Veerse Dam. Het initiatief tot die ontwikkeling en herinrichting is vooral uitgegaan van overheden (waaronder de provincie Zeeland en de gemeenten Veere en Noord-Beveland), waar ook organisaties als Staatsbosbeheer en ZMF bij betrokken waren. De VVD heeft, samen met de SGP, PVV en Partij voor Zeeland een motie ingediend waarin de ontwikkeling en herinrichting van de Veerse Dam en een planontwikkeling Zeeuwse Lagune centraal staan. De motie werd ingetrokken nadat gedeputeerde Carla Schönknecht had aangegeven de ‘boodschap’ van de motie mee te zullen nemen in het verdere overleg met de bij de Kustvisie betrokken partijen.

 

De VVD heeft het standpunt ingenomen dat vanwege de voorgeschiedenis en gemaakte afspraken (*) – die al dateren van begin 2000 – een economisch haalbare ontwikkeling aan de Veerse Dam mogelijk zou moeten blijven. Dit speelt des te meer daar het gebied binnen het geldende Omgevingsplan als ‘ toeristisch-recreatieve hotspot’ is aangewezen. Die ontwikkeling zou dan wel moeten passen binnen de eerder vastgestelde kaders en oog moeten hebben voor ingebrachte reacties. Het is nu aan de gemeente Noord-Beveland om te bepalen hoe een eventuele ontwikkeling eruit zou moeten zien.

 

René Ruissen

 

(*) Voorgeschiedenis en afspraken:

 

  • 2004 – Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer. Streekplanuitwerking door Provinciale Staten. Deelvisie voor de Veerse Dam met daarin de mogelijkheden voor een luxe restaurant met een bijzonder hotel aan de Noord-Bevelandse zijde van de dam door verplaatsing met uitbouw van het bestaande restaurant op de dam aan Veerse zijde.
  • 2006 – Omgevingsplan Zeeland, vastgesteld door Provinciale Staten. Daarin Veerse Dam opgenomen als gebiedsproject waarin opgenomen de ontwikkeling van hotel-restaurantaccommodatie aan Noord-Bevelandse zijde, bestaande uit een hoofdgebouw met restaurant en hotelkamers op het water.
  • 2010 – Samenwerkingsovereenkomst ondertekend m.b.t. de ontwikkeling en realisatie van het project “Veerse Dam”, een deelproject van de herontwikkeling “Rondom het Veerse Meer”, door de Provincie Zeeland, de gemeente Veere, de gemeente Noord-Beveland, Rijkswaterstaat Zeeland en Waterschap Zeeuwse Eilanden.
  • 2011 – Intentieovereenkomst ondertekend door “Vrouwe in den Polder V.O.F.”, “Zeeuwse Lagune BV”, de gemeente Veere en de gemeente Noord-Beveland, waarin onder meer is opgenomen dat “partijen streven naar het tot stand brengen van een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de realisatie van een project “Zeeuwse Lagune” bestaande uit een hotel, restaurant, wellnessvoorziening c.a. enz..
  • 2012 – Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld door Provinciale Staten (met herziening d.d. 11 maart 2016). Veerse Dam is hierin als hotspot aangewezen met kansen voor een hotel en/of recreatiewoningen.
  • 2014 – Ruimtelijk Toetsingskader Ontwikkelingslocatie Veerse Dam vastgesteld door Gemeenteraad van Noord-Beveland voor de ontwikkeling van de Veerse Dam aan Noord-Bevelandse zijde.
Door |2017-03-02T14:39:31+00:0028-02-2017|

About the Author: