Zeeland 2040. Een glanzende parel!!

//Zeeland 2040. Een glanzende parel!!

Zeeland 2040. Een glanzende parel!!

Bijdrage n.a.v. statenvoorstel  Toekomstvisie Zeeland 2040 d.d. 31-01-2014

 

 

Voorzitter,

Hoe ziet de toekomst er in Zeeland uit? Een glazen bol hebben we helaas niet!

Alhoewel het op sommige momenten – zoals nu – best handig zou kunnen zijn is dat geen mogelijkheid die we kunnen benutten.

 

Maar wat hebben we dan wel?

We hebben het sterke beeldmerk Zeeland: Land in Zee. De parel!!

 

Voorzitter,

Dat brengt mij bij het voorstel visie Zeeland 2040.

 

Allereerst past het om een woord van dank uit te spreken naar degenen die heel nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de visie Zeeland 2040.

 

Veel werk is er verzet in het afgelopen jaar. We hebben zelfs overwinterd! Samen met andere overheden, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongeren en (andere) inwoners is de discussie aangegaan en ligt er nu een visie 2040.

 

De VVD fractie vindt het juist waardevol dat er een visie is ontwikkeld. Het geeft goed weer waar Zeeland in de toekomst mee te maken zal krijgen en nog belangrijker hoe we daar op een innovatieve wijze op moeten dan wel  kunnen inspelen.

 

We zien als VVD dan ook voldoende aanknopingspunten. Een overheid die zich een nieuwe rol aanmeet. Meer op afstand en faciliterend! Hierdoor zien wij meer ruimte weggelegd voor initiatieven vanuit burgers en bedrijfsleven. Innovatie neemt een steeds belangrijkere plaats in. Ontwikkelingen gaan hard. Wij denken dat in 2040, om maar eens wat te benoemen; de Bio Based Economy en andere industriële ontwikkelingen verder in ontwikkeling zijn en er ook weer nieuwe industriële ontwikkelingen zullen zijn dan vandaag de dag.

 

Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op drie pijlers namelijk; het fysieke, de investeringen, het sociale, de netwerkfunctie en niet onbelangrijk en ook in de discussie in de afgelopen periode naar voren gekomen, het menselijke, opleiden dan wel kennis.  Wat de VVD betreft vormen deze drie pijlers de basis voor verdere uitwerking en wij zien die nu bij de eindversie voldoende terug.

 

 

Verder hebben we – ook al eerder – gezegd dat  het wat ons betreft nu nog een vrij neutraal stuk is en er voor iedereen wel wat in zit! Elementen als onderwijs, kennisinstellingen, zorg en het individu worden naar onze mening goed uitgelicht en zijn voor de VVD belangrijk! Het is wat de VVD fractie betreft beslist geen blauwdruk maar een kapstok – of zoals genoemd in het begeleidend schrijven een kompas – voor verdere uitwerking van onder andere beleidsnota’s.

 

Verder stemt het ons hoopvol dat Gedeputeerde Staten zo enthousiast zijn over de visie Zeeland 2040. Bij monde van gedeputeerde mevrouw Schönknecht, die aangaf het een prima visie te vinden, dit document een brede basis is voor verdere uitwerking in beleidsnota’s en we de komende periode er gewoon mee aan de slag gaan! 

 

Voorzitter,

Terugkomend op waar ik zojuist mee begon: de parel Zeeland!!

We hebben de parel die via – de visie Zeeland 2040 – stappen tot verdere glans kan worden gebracht.

 

Als we die parel gaan oppoetsen zal er glans komen. Als iets glans heeft kijk je er heel anders tegenaan dan wanneer iets geen glans heeft. Zo is het ook met deze visie. Je zult die moeten toepassen om  uiteindelijk te komen waar je gezamenlijk wilt uitkomen.

 

Voorzitter,

Ik zeg expliciet gezamenlijk omdat de VVD vindt dat we dit niet alleen als Staten kunnen. De VVD is er grote voorstander van om de visie met alle Zeeuwse partners (overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen) verder gestalte te geven. Voor de Provincie zien wij nadrukkelijk een faciliterende rol hierin weggelegd. Of zoals verwoord in het voorstel “agenderen en activeren” Als we dat doel samen voor ogen hebben kunnen we mooie resultaten boeken.

 

Over resultaten gesproken voorzitter, dan rest mij nog één vraag:

Hoe denkt Gedeputeerde Staten vanuit haar rol als provincie deze visie Zeeland 2040 samen met Provinciale Staten verder vorm en inhoud te zullen gaan geven? En niet onbelangrijk, op welke termijn?

 

Voorzitter,

 

Ter afronding.

 

Wij kunnen instemmen met het Statenvoorstel Visie Zeeland 2040 en zien uit naar het vervolg!!

 

 

J. (Jack) Werkman

Namens de VVD-fractie

Door |2017-03-02T14:41:33+00:0031-01-2014|

About the Author: