Waterkwaliteit

/Waterkwaliteit
Waterkwaliteit 2017-11-22T15:58:29+00:00

Voor de Zuidwestelijke Delta geldt: eerst het zoet dan pas het zout. Het weer zout maken van het Volkerak / Zoommeer biedt economische kansen, maar eerst moet de zoetwatervoorziening voor de landbouw en industrie verzekerd zijn. De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer moet worden verbeterd.
De zorg voor de kwaliteit van het (oppervlakte- en ondiepe grond-)water is een tweede kerntaak van het Waterschap. Natuurvriendelijke oevers dragen daaraan bij, maar ook maatregelen binnen de zuiveringsinstallaties. Als er sprake is van meer dan alleen kwaliteitsdoelen (zoals verbetering van de visstand, of ecologische verrijking), dan wil de VVD dat alleen als dat leidt tot een win-winsituatie.

  • De kwaliteit van ons oppervlaktewater kan beter. De VVD vindt daarom dat het Waterschap moet inzetten op de aanleg van waterbergingslocaties, natuurvriendelijke oevers ter verbetering van de waterkwaliteit. Zo krijgen meer soorten planten en dieren een kans.
  • Agrariërs zijn gehouden aan een wettelijke teeltvrije zone, die niet mag worden bemest of bespoten. De VVD wil meer ruimte voor maatwerk, waarbij voor natuurvriendelijke oevers een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk is.
  • Door zaken goed op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door de kwaliteitsopgave met natuur te combineren, wordt efficiënter gewerkt en worden de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk gehouden.

Zie ook Deltaprogramma, Veiligheid.