fbpx

Waterketen

/Waterketen
Waterketen2017-11-22T15:57:03+00:00

De afspraken uit het Bestuursakkoord Water (BAW), de afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en Waterschappen zijn leidend voor het Waterschap.
Het Waterschap kan het niet alleen. Voldoende en schoon water is een zaak die de samenleving als geheel aangaat. Burgers en bedrijven moeten daar ook hun verantwoordelijkheid in nemen. Door goede voorlichting aan burgers en bedrijven groeit het bewustzijn dat iedereen zijn steentje kan en moet bijdragen.
Voor de VVD is een brede samenwerking tussen overheden vanzelfsprekend als het gaat om de afvalwaterketen. Ook samenwerking met drinkwaterbedrijven is daarbij mogelijk.
Duurzaamheid en een schoon milieu vinden we belangrijk. Daarom is de VVD voorstander van het leveren van energie, hergebruik van effluent (gezuiverd afvalwater), terugwinnen van grondstoffen en een duurzaam zuiveringsproces, mits dat op economisch verantwoorde wijze kan.
De VVD wil een onderzoek naar het gevaar van nieuwe stoffen en de mogelijkheden om die nieuwe stoffen uit het afvalwater te halen. Het gaat niet alleen om microplastics, die vaak voorkomen in verzorgingsproducten zoals shampoo en cosmetica, maar ook om medicijnresten, nano-deeltjes en hormonen. De VVD pleit ervoor dat dit onderzoek samen met de andere Waterschappen wordt opgepakt en in de komende bestuursperiode wordt gestart. De VVD heeft hierbij de voorkeur voor bronbeleid, dus het zo vroeg mogelijk voorkomen van vervuiling. Dan kan door het bedrijfsleven hierbij te betrekken.
Zie ook Watersysteem en Waterkwaliteit.