VVD-woordvoerders 2015-2019

/VVD-woordvoerders 2015-2019
VVD-woordvoerders 2015-20192015-10-26T15:22:32+00:00


COMMISSIE
BESTUUR

Commissieleden:

Dhr. C.W. (Kees) Bierens  cw.bierens@zeeland.nl
tel: 0118-562550 gsm: 06-53103665
Dhr. T. (Tobias) van Gent  t.v.gent@zeeland.nl
tel: 0118-623366 gsm: 06-81711867
            

 

ONDERWERPEN:
Programma Bestuur (1e woorvoerder)

 

Bestuurlijke Organisatie

– Toezicht lagere overheden (Tobias van Gent)
Organisatie waterschap (Tobias van Gent)
IPO-bestuur (Tobias van Gent)
Samenwerkingsverbanden tussen overheden(Tobias van Gent)
Grensoverschrijdende samenwerking – incl. Europese zaken-(Tobias van Gent)
Archiefinspectie (Tobias van Gent)
Rekenkamer (Tobias van Gent)
Controle en onderzoek bij de provincie (Tobias van Gent)
Jaarverslag commissaris van de Koning (Tobias van Gent)

 

Fysieke veiligheid
– Openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding (Tobias van Gent)Interne organisatie
– Personeelszaken (Kees Bierens)
– Juridische zaken (Tobias van Gent)
Informatievoorziening/huisvesting provincie  (Kees Bierens) 
– Communicatie (Tobias van Gent)

 

Financiën
Financieel beleid (Kees Bierens)
– Programmabegroting (Kees Bierens)
– Begrotingswijzigingen (Kees Bierens)
Jaarrekening(Kees Bierens)
– Voorjaarsnota (Kees Bierens)
– Najaarsnota (Kees Bierens)
– Voorstellen rond governance deelnemingen DELTA NV, NV Westerscheldetunnel,
Waterschapsbank, NV Economische Impuls en Zeeland Seaports (Kees Bierens)
– Aandeelhouderstrategie alle deelnemingen en de financiële jaarstukken (Kees Bierens)
– Thermphos v.w.b. financiële afwikkeling (Kees Bierens)

 

(Kern)takendiscussie (Kees Bierens)

 

Toekomstvisie Zeeland 2040 (Tobias van Gent)
———————————————————————————————————

COMMISSIE ECONOMIE

Commissieleden:

dhr. H.J. (Hans) van Geesbergen    hj.v.geesbergen@zeeland.nl
tel: 0111-450036 gsm: 06-54938890
mevr. J. (Jolanda) Boerjan              j.boerjan@zeeland.nl
gsm: 06 4276 1209


ONDERWERPEN:

Programma Economie – Economische Agenda – (1e woordvoerder)

– Vestigingsklimaat (Hans van Geesbergen)
– Logistiek en procesindustrie (Hans van Geesbergen)
– NV. Economisch Impuls (Hans van Geesbergen)
– Participatiefonds (Hans van Geesbergen)
– Havenbeleid Zeeland Seaports (Hans van Geesbergen)
– Werkgelegenheid en arbeidsmarkt (Hans van Geesbergen)

– Landbouw en visserij (Jolanda Boerjan)
– Vrijetijdseconomie (Jolanda Boerjan)
– Toerisme en recreatie (Jolanda Boerjan)
– Energie en klimaat (Jolanda Boerjan)
– Onderwijs (Jolanda Boerjan)
– Marketing en promotie (Jolanda Boerjan)
– Zeeland als merk (Jolanda Boerjan)

 

Programma Mobiliteit (1e woordvoerder)

– Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland (Hans van Geesbergen)
– Openbaar vervoer (Hans van Geesbergen)
– Goederenvervoer (Hans van Geesbergen)
– Verkeersveiligheid (Hans van Geesbergen)
– Fietsbeleid (Hans van Geesbergen)
– Provinciaal infrastructuur  (Hans van Geesbergen)
– B.V. Kanaalkruising Sluiskil BV (Hans van Geesbergen)
Projecten
 (1e woordvoerder)
Marinierskazerne (Hans van Geesbergen)
Tour de France (Hans van Geesbergen)

 

Programma Cultuur en Samenleving (1e woordvoerder)

– Provinciaal cultuurbeleid (Jolanda Boerjan)
– Nieuwe wegen (Jolanda Boerjan)
– Leefbaarheid (Jolanda Boerjan)
– Bevolking (Jolanda Boerjan)
– Jongerenparticipatie 2015 (Jolanda Boerjan)

——————————————————————————————————–

COMMISSIE RUIMTE

Commissieleden:

dhr. R. (René) Ruissen           r.ruissen@zeeland.nl
tel: 0114-370119 gsm: 06-23215323
mevr. N. (Nicole) Heerkens   n.heerkens@zeeland.nl
gsm:  06-43754642

 

ONDERWERPEN:
Programma Milieu (1e woordvoerder)

– Vergunningen bedrijven (René Ruissen)
Milieuklachten e-communicatie zoals naleefgedrag en
hinder/veilige leefomgeving (René Ruissen)
Bodemagenda (Nicole Heerkens)
Zwemlocaties (Nicole Heerkens)
RUD (René Ruissen)


Programma Ruimtelijke Omgeving (1e woordvoerder)

– Omgevingsplan (René Ruissen)
– Planologisch beleid (René Ruissen)
– Bedrijventerreinen (René Ruissen)
– Woningbouw (René Ruissen)
– Stedelijke gebiedsontwikkeling (René Ruissen)
– Landinrichting (Nicole Heerkens)
– Gebiedsinrichtingen (Nicole Heerkens)
– Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling (Nicole Heerkens)
– Zeeuws Platteland 2.0 (Nicole Heerkens)

Projecten:
– Waterdunen (Nicole Heerkens)
– Zuidwestelijke Delta (Nicole Heerkens)
– Perkpolder (René Ruissen)

 

Programma Natuur en Landschap (1e woordvoerder)

– Natuurbeheer- en ontwikkeling w.o. agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik,
flora en fauna (Nicole Heerkens)
Natuurherstel (Nicole Heerkens)
Natuurpakket Westerschelde (Nicole Heerkens)
Programmatische Aanpak Stikstof (Nicole Heerkens)
Voorstellen GR Zuid Westelijke Delta (Nicole Heerkens)

 

Programma Water (1e woordvoerder) 

– Waterbeheer, kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater,
zoet en zout (Nicole Heerkens)
Overstromingsrisico’s o.a. waterveiligheid (Nicole Heerkens)
Waterkeringen (Nicole Heerkens)
Waterbodem (Nicole Heerkens)
Kustvisie  (René Ruissen)
Deltaprogramma (Nicole Heerkens)