De VVD heeft gemengde gevoelens bij de cultuurnota 2017-2020

//De VVD heeft gemengde gevoelens bij de cultuurnota 2017-2020

De VVD heeft gemengde gevoelens bij de cultuurnota 2017-2020

Bijdrage van Jolanda Boerjan n.a.v. agendapunt 8.05 Statenvoorstel Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 – BLD-047

 

 

Voorzitter,

Al eerder, tijdens de vergadering van de Commissie Economie op 20 mei hebben wij, de VVD, aangegeven dat we ons kunnen vinden in de uitgangspunten van het voorliggende cultuurbeleid. Integraal naar cultuur kijken en het zoeken van combinaties met: leefbaarheid, toerisme, economie, de ligging van Zeeland en de structuur van Zeeland is van belang voor een toekomstbestendig culturele infrastructuur. Uit het financiële plaatje blijkt dat er verdergaand rekening wordt gehouden met drie belangrijke onderdelen, namelijk cultureel erfgoed, innovatie en jongeren. Tevens wordt er een inspanningsplicht gevraagd van partijen die eventueel in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat erom dat er goede Zeeuwse activiteiten plaatsvinden.

 

Naar aanleiding van de discussie in de eerdergenoemde commissievergadering is het financiële plaatje iets inzichtelijker gemaakt. Er is begrip van onze zijde dat dit niet tot in detail mogelijk is, maar nog steeds vragen we ons af welke bedragen volgend jaar beschikbaar zijn voor welke cultuuractiviteiten. En dan hebben we het niet over de kleine subsidies, maar over de grotere subsidiebedragen.

 

De beleidsnota is niet helemaal geworden wat we mochten verwachten. In de Nota ontbreekt het veelal aan concreetheid en aan meetbare doelstellingen. En juist deze zijn nodig om, als provinciale staten, de controlerende taak goed uit te kunnen voeren, én om de consequenties voor de langere periode te overzien.

 

Daarbij komt dat het merendeel van de uitkomsten van de Zero Based-discussie en de mogelijkheden die de begroting 2017 bieden nog niet bekend zijn. De besluitvorming hierover vindt pas plaats aan het einde van dit jaar.

 

Wij hebben er dus moeite mee om deze Nota voor de komende vier jaar vast te stellen. We hechten veel waarde aan meer duidelijkheid, meer concreetheid en meetbare doelstellingen. Kan de Gedeputeerde ons dat geven?

 

Voorzitter, ik dank u wel.

 

 

Namens de VVD-fractie

 

 

Jolanda Boerjan

3 juni 2016

Door | 2017-03-02T14:41:24+00:00 05-06-2016|

About the Author: