Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

//Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

Betreft:

Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

 

Datum: 26 april 2016

 

TOELICHTING:

 

De Raad voor de financiële verhoudingen (hierna te noemen de Raad) heeft bij brief van 7 april 2016 advies uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2015 op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet.

De Raad uit in dezelfde brief ook kritiek op het toezicht van de provincie Zeeland op het financieel beleid en de financieel risicovolle grondexploitaties van de gemeente Vlissingen. De Raad stelt dat van de provincie eerder (dan 2015) en meer dwingend optreden had mogen worden verwacht.

 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Herkent het college zich in de kritiek van de Raad voor de financiële verhoudingen op de provincie?

 

  1. Zo neen, waarom niet ?

 

  1. Ligt het in de bedoeling het financieel toezicht van de provincie n.a.v. de kritiek van de Raad anders in te richten c.q. te verscherpen op Vlissingen en/of de andere Zeeuwse gemeenten ?

 

  1. Hoe is op dit moment de situatie omtrent financieel toezicht op andere gemeenten in Zeeland en vallen er op (korte) termijn meer onder toezichtstellingen van uw kant te verwachten ?

 

  1. De Raad stelt ook dat hij voor wat betreft de toekomst er vanuit gaat dat de provincie zijn regierol ten aanzien van woningbouw oppakt en samen met de gemeenten op Walcheren komt tot een meer realistische programmering van de bouwvolumes.

Kunt u aangeven welke actie er op dit onderdeel al is genomen of genomen gaat worden voor Walcheren en hoe het met de andere regio’s in Zeeland is gesteld ?

 

Hoogachtend,

Namens de VVD-statenfractie:

Tobias van Gent en Kees Bierens.

Door | 2017-03-02T14:39:37+00:00 26-04-2016|

About the Author: