Standpunten – Wonen

//Standpunten – Wonen
Standpunten – Wonen2017-03-02T16:28:06+00:00

Op dit moment stagneert de bevolkingsgroei in Zeeland. Volgens voorspellingen zal deze in de toekomst zelfs afnemen. We zien deze tendens bijvoorbeeld al optreden in West Zeeuws-Vlaanderen. De VVD is van mening dat de Provincie hier op een juiste manier op moet inspelen. Er zijn immers nog al wat kanttekeningen te maken bij het verschijnsel van een krimpende bevolking; het betekent in ieder geval niet dat er in Zeeland niet meer gebouwd hoeft te worden. In een aantal delen van onze provincie neemt de bevolking nog altijd toe en deze groei zal ook voorlopig nog aanhouden. Nieuwe woningbouwprojecten zijn daarom broodnodig. Door gezinsverdunning bestaat er zelfs bij een stabiele of licht dalende bevolking behoefte aan nieuwe huizen. Bovendien moeten oude woningen worden vervangen door nieuwbouw waarbij ook moet worden ingespeeld op de nieuwe diversiteit in de vraag. Voor starters en studenten (goedkopere woningen), een steeds grotere groep ouderen (levensloopbestendige woningen, appartementen dichtbij voorzieningen) en voor gezinnen (woningen met een grote tuin en het ‘vrije bouwen’).

Het Provinciebestuur moet een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Zeeland als woonprovincie. De gemeenten moeten ruim baan krijgen voor woningbouw- en stadsontwikkelingsprojecten en deeltijdwoningen. Hierbij moet ook plaats zijn voor een fatsoenlijke – tijdelijke – huisvesting voor arbeidsmigranten. De Provincie zou hier dus via de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening of milieu zo min mogelijk beperkingen aan moeten opleggen. Alleen voor grootschalige bouwprojecten die een regionale invloed hebben is voor de Provincie een regierol weggelegd. Duurzaam bouwen heeft de voorkeur van de VVD.

Er moeten geen nieuwe besluiten tot ontpoldering komen en bestaande plannen worden heroverwogen. De VVD vindt verder dat de ontpoldering van de Hedwigepolder moet worden tegengegaan en dat het waterschapsalternatief een echte kans dient te krijgen.

DeVVD vindt de huidige omvang van natuurgebieden in Zeeland groot genoeg; er is bovendien in tijd van bezuinigingen geen ruimte voor groei ervan. Juist het beheer en de ontwikkeling van bestaande natuurgebieden zou moeten worden verbeterd. Daarbij moet particulier natuurbezit en agrarisch natuurbeheer worden gestimuleerd, onder andere door landbouwers te betrekken bij natuurbeheer.

Daarnaast zou het Provinciebestuur bijvoorbeeld met behulp van een campagne Zeeland als woonprovincie veel meer landelijk moeten promoten. Hierbij moet worden gefocust op specifieke doelgroepen die zich aangetrokken voelen door de Zeeuwse identiteit en de Zeeuwse kernkwaliteiten. Onze provincie kent vergeleken met de rest van Nederland een hoogwaardig leefklimaat. Zeeland is qua criminaliteit een van de veiligste regio’s van ons land, is relatief goedkoop en biedt veel voorzieningen en ruimte. Zeeland kan daarom een grote aantrekkingskracht uitoefenen op in het bijzonder gepensioneerden en jonge gezinnen.

Ook heeft Zeeland veel potentieel als forensenprovincie. Hiervoor zijn goede verbindingen van onze provincie met de rest van het land, zowel voor het openbare als het particuliere vervoer, essentieel. De geplande ‘degradatie’ van de intercity naar Amsterdam en de intercity van Roosendaal naar Antwerpen tot stoptreinen baart de VVD dan ook grote zorgen. Ook goede openbaarvervoersverbindingen tussen Schouwen-Duiveland met Rotterdam (interliner) en Zeeuws-Vlaanderen met Vlaanderen (bijvoorbeeld door de kusttram) zijn van groot belang. De Provincie dient zich dan ook sterk te maken voor regelmatige en snelle trein- en busverbindingen tussen Zeeland, de Randstad, Brabant en Vlaanderen.

De VVD wil:

de gemeenten ruim baan geven voor nieuwe bouwprojecten op kleine schaal, ook in de kernen.

een grotere diversiteit aan huur- en koopwoningen.

geen gedwongen ontpoldering ten behoeve van natuurontwikkeling.

geen verdere groei van natuurgebieden.

meer ruimte voor particulier natuurbeheer.

goede openbaarvervoersverbindingen van Zeeland met de rest van het land en Vlaanderen.

een promotiecampagne van Zeeland als woonprovincie.