Verlengen Cultuurnota met de periode van één jaar ??

//Verlengen Cultuurnota met de periode van één jaar ??

Verlengen Cultuurnota met de periode van één jaar ??

Bijdrage n.a.v. statenvoorstel verlenging Cultuurnota met de periode van één jaar tot en met 2016 d.d. 14-11-2014

 

Voorzitter,

het mag bekend zijn dat de VVD een grote voorstander is van een praktische manier van werken, maar de keuzes die in dit voorstel gemaakt zijn roepen bij ons vragen op. Bijv.:

  • Waarom is Gedeputeerde Staten niet eerder met een nieuwe Cultuurnota gekomen?
  • Waarom heeft Gedeputeerde Staten de keuze gemaakt om juist de Cultuurnota te verlengen en niet b.v. de Economische Agenda? Die keuze had in de ogen van de VVD ook gekund.

 

In de beargumentering van het bekorten van de looptijd van de huidige Cultuurnota is klaarblijkelijk heel bewust de keuze gemaakt om die te laten lopen van 2013 t/m 2015.

Als onderbouwing daarvan zegt Gedeputeerde Staten dat zij besluitvorming over 2016 – toen – een verantwoordelijkheid vonden van het nieuwe College.

Onze vraag is dan ook: Wat is er in de tussenliggende periode veranderd, wat maakt dat Gedeputeerde Staten nu met dit voorstel komen?

 

Het was in de ogen van de fractie van de VVD best mogelijk geweest om tijdig met een procedure te komen die

  • of voorzag in het nog door de oude Staten vast laten stellen van een nieuwe cultuurnota;
  • of een procedure die er in voorziet dat tenminste de uiteindelijke Cultuurnota , tijdig, dus vóór 1 juli 2015, door de nieuwe Staten doorlopen kan worden zodat de nieuwe Staten en het nieuwe College ook een besluit kunnen nemen in de “regeringsperiode” waarvoor zij ook verantwoordelijk zijn.

In de ogen van de VVD is ook met die werkwijze nog ruimte voor de nieuwe Staten om nieuwe accenten te leggen en eventuele andere keuzes te maken. Deze werkwijze impliceert dan natuurlijk wel om de Start- en de Kadernota nog door deze Staten vast te laten stellen.

 

De motivatie om de nieuwe Staten een Startnotitie provinciaal cultuurbeleid vanaf 2017 voor te leggen is daarom wat de VVD betreft tenminste arbitrair.

 

Voorzitter, dan speelt in dit dossier ook nog de voorgestelde financiële dekking.

Van de benodigde financiën á € 3,4 mio. is structureel € 900.000, == beschikbaar.

Voorgesteld wordt om de ontbrekende € 2,5 mio. uit andere provinciale middelen beschikbaar te stellen. Dit bedrag is reeds in de Najaarsnota opgenomen.

Voorzitter, mede kijkende naar de huidige financiële staat van onze Provincie en ook de negatieve verwachtingen m.b.t. structurele of incidentele meevallers van welke aard of omvang dan ook in de toekomst, is het voor de VVD zeer de vraag of dit wenselijk is. Dit voorstel te betrekken bij de integrale afweging binnen het nog te ontvangen GS-voorstel over de totale taakstelling van ca. € 8.000.000,– ligt dan ook in de rede.

Blij zijn wij in dit verband dan ook met het zojuist verwoordde standpunt van het CDA.

 

Voorzitter wij zijn dan ook benieuwd naar de antwoorden van de Gedeputeerde alvorens wij ons definitieve standpunt zullen bepalen.

 

Voorzitter tot zover in eerste termijn, dank u.

 

 

Namens de VVD-fractie

Piet de Putter

 

 

 

 

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:29+00:00 14-11-2014|

About the Author: