Verkiezingen 2015: Investeren in de toekomst van Zeeland

/Verkiezingen 2015: Investeren in de toekomst van Zeeland
Verkiezingen 2015: Investeren in de toekomst van Zeeland2015-04-08T15:20:19+00:00

 

 Inleiding

 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gelooft in vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. De VVD wil een kleine, slagvaardige overheid die garantstaat voor een veilige en rechtvaardige samenleving, waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

Zeeland is een prachtige provincie, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De VVD is trots op Zeeland en de Zeeuwen. Maar de VVD ziet ook dat er in Zeeland werk aan de winkel is.
In de provincie is zorg over economische ontwikkeling en groei, stagnerende bevolkingsomvang en behoud van het voorzieningenniveau.

In de afgelopen drieënhalf jaar heeft het provinciaal bestuur van Zeeland grote stappen gezet. De VVD heeft zowel in Gedeputeerde Staten als in Provinciale Staten hieraan een prominente inbreng kunnen leveren. Zo dragen het “nieuwe” Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, de forse afslanking van de provinciale organisatie, de financiële ombuigingen en bezuinigingen en de vergrote inzet op de provinciale kerntaken een duidelijk VVD-stempel. Bovenal heeft onze partij er met succes op gehamerd dat er een financieel solide beleid moest worden gevoerd. De VVD wenst echter niet te veel stil te staan bij gedane zaken, maar haar blik te richten op de toekomst. Wij zijn immers een ambitieuze partij en met dit verkiezingsprogramma wil de VVD duidelijk maken wat wij in de komende vier jaar graag willen bereiken voor Zeeland.

 

Regionale economie

De VVD heeft de volgende speerpunten:

• extra investeringen in de economische ontwikkeling van Zeeland, ten behoeve van: uitvoering van de digitale agenda, oplossen van knelpunten in de infrastructuur en sanering/revitalisering van bedrijventerreinen.

• de overlast voor de landbouw door beschermde diersoorten tegengaan.

• een permanente lobby naar Den Haag en Brussel.

• campagnes die Zeeland promoten als recreatie- en toerismeprovincie.

 

Voor de volledige tekst: zie ons verkiezingsprogramma

 

Ruimtelijke ontwikkeling, Water en Natuur

De VVD heeft de volgende speerpunten:

• geen strengere Zeeuwse milieuregels, zeker wanneer die tot concurrentievervalsing  en ontmoediging van investeringen leiden.

• voor het ‘krimpvraagstuk’ geen lokale maar een regionale aanpak.

• dat voor de Zuidwestelijke Delta geldt: eerst het zoet dan pas het zout.

• het natuurbeheer door één instantie laten uitvoeren.

 

Voor de volledige tekst: zie ons verkiezingsprogramma

 

Bereikbaarheid en Voorzieningen

De VVD heeft de volgende speerpunten:

• een alternatieve route voor de A58 bij calamiteiten.

• de verkeersveiligheid in Zeeland verbeteren.

• dat iedereen in Zeeland toegang heeft tot internet.

• cultuurhistorisch erfgoed en bovenregionale evenementen in Zeeland ondersteunen.

 

Voor de volledige tekst: zie ons verkiezingsprogramma

 

Bestuur en Financiën

De VVD heeft de volgende speerpunten:

• een onderzoek om de bestuurlijke slagkracht in Zeeland te versterken, bijvoorbeeld via een Gewest Zeeland.

• een nieuwe provinciale takendiscussie.

• een jaarlijks sluitende provinciale begroting.

• geen lastenverzwaring voor burgers en bedrijfsleven.

• een actief aandeelhouderschap bij ondernemingen en organisaties waar de Provincie Zeeland een belangrijk
maatschappelijk, bestuurlijk en financieel belang in heeft.

 

Voor de volledige tekst: zie ons verkiezingsprogramma