fbpx

Veiligheid

/Veiligheid
Veiligheid2017-11-22T16:58:22+00:00

Zeeland is een waterrijk gebied. Wij weten hoe het land beschermd moet worden tegen wateroverlast. De afgelopen paar zomers hebben ons geleerd dat we ook over het gebruik van water in droge perioden moeten nadenken. Het (oppervlakte)water heeft in Zeeland belangrijke functies: voor de scheepvaart en visserij, als drinkwater, koel- en proceswater, als zwemwater en als natuur.
Het Waterschap moet rekening houden met klimaatontwikkelingen en zorgen voor duurzaam waterbeheer. Voor nu en in de toekomst.
De waterveiligheid, en daarmee onze dijken en waterkeringen, heeft voor de VVD de hoogste prioriteit. Daarbij kunnen zaken als waterberging, natuur, recreatie, wonen en werken vaak goed gecombineerd worden. Door waterkwaliteit en -kwantiteit goed op elkaar af te stemmen voorkom je onnodige uitgaven en lastenverzwaring voor onze inwoners.
Zeespiegelstijging, grotere rivierafvoer maar ook droogte en hevigere regenbuien betekenen een enorme taak voor de Waterschappen als waterbeheerders. Bescherming door dijken of door andere maatregelen, kunnen hoogwatersituaties als in 1953, maar ook 1993 en 1995, en recente wateroverlast in Walcheren en de Kop van Schouwen (2 keer in 2013) en in kernen als Clinge en Philippine voorkomen. Om ‘droge voeten’ te kunnen garanderen is blijvende financiële inzet nodig.
Om risico’s te beperken moeten plannen beoordeeld worden op zogenaamde meerlaagsveiligheid:

  • dijkversterking (preventie)
  • ruimtelijke ordening
  • rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden.

Bij de meerlaagsveiligheid is voor de VVD de eerste laag (preventie) de belangrijkste, en leidend bij besluitvorming. Ruimtelijke ordening en rampbeheersing zijn voor de VVD van belang om het restrisico te beperken. De combinatie van maatregelen kan per gebied verschillen.
Zie ook Dijkversterking, Overloopgebieden, Waterkwaliteit, Deltaprogramma, Waterketen en Ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.