fbpx

Kennis- en informatieplatform

//Kennis- en informatieplatform

Kennis- en informatieplatform

Wetenschappelijke functie op niveau houden.
Frictiekosten max. 4,5 miljoen en zo mogelijk lager!

 

(Bijdrage n.a.v. Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland)

 

Voorzitter,

Statenvoorstel Totstandkoming kennis- en informatieplatform voor Zeeland:
Een fusie van Zeeuwse Bibliotheek en Scoop tot kenniswerkplaats Zeeland per 1-1-2015.

 

Voorzitter,

 Het dossier Zeeuwse Bibliotheek en Scoop zal wellicht de geschiedenis ingaan als een veel besproken onderwerp door de Staten. Zeker de afgelopen periode zijn hier de nodige debatten over gevoerd en zo ook vandaag. Hopelijk wel het laatste als het gaat om de fusie en de bijdrage in frictiekosten.

 

De VVD-fractie heeft altijd kritisch in dit dossier gestaan en dat is ook vandaag zo, maar wel altijd met de insteek om eruit te komen. Onze lijn was, is en blijft consistent.

 Die lijn is:

–       De jaarlijkse bijdrage aan Zeeuwse Bibliotheek en Scoop terugbrengen;

–       Het meer op afstand zetten van Scoop en meer opdrachten uit de markt verwerven;

–       Wetenschappelijke functie die nu nog door de Zeeuwse Bibliotheek wordt ingevuld op adequaat niveau behouden;

–       Frictiekosten in de totstandkoming van de nieuwe organisatie beperken.

 

Voorzitter,

Tijdens commissievergaderingen en de debatten in de Staten hebben wij altijd aangegeven meer inzicht te willen krijgen in de omvang frictiekosten en de bijdrage daarin van de provincie. De aanvankelijk gevraagde bijdrage in de frictiekosten van 10 miljoen was voor de VVD onacceptabel (en niet alleen voor de VVD …..!

 

Nu constateert de VVD fractie dat het voorliggende voorstel een fors lager bedrag aan frictiekosten – maximaal 4,5 miljoen – behelst. Maar het is echter nog een fors bedrag.

 

De frictiekosten waren, zijn en blijven voor de VVD-fractie een zwaarwegend punt. Wij staan bepaald niet te juichen als het gaat om de bijdrage frictiekosten maar willen tegelijkertijd niet weglopen voor de verantwoordelijkheden die de provincie heeft. Daarom zijn wij van mening dat er nu een knoop moet worden doorgehakt en aan de onzekerheid vooral ten behoeve van de medewerkers een eind moet komen.

 

Wat onze fractie betreft is het ook echt maximaal 4,5 miljoen! Dus niet meer maar het kan wel minder worden!

 

Voorzitter,

 In de aanvullende brief vanuit Gedeputeerde Staten wordt ook ingegaan op de wijze van beschikbaarstelling bijdragen frictiekosten. Daarover nog het volgende. Gedeputeerde Staten lijken tegemoet te komen aan de wens van onder meer de VVD om de bijdrage in diverse termijnen uit te betalen. Is de conclusie van de VVD juist dat de bijdrage op basis van periodieke declaratie gefaseerd zal worden uitbetaald en via eindafrekening de definitieve provinciale bijdrage bepaald zal gaan worden?

 

Veder refereren Gedeputeerde Staten aan de geheimhouding als het gaat om de samenstelling benodigde bijdrage frictiekosten.

 

Voorzitter,

 Onze fractie is van mening dat met enkele aanpassingen, die gegevens openbaar gemaakt hadden kunnen worden. Wij zullen nu respecteren dat het niet is gebeurd, maar dringen erop aan dat – wanneer er zich een nieuwe/vergelijkbare situatie voordoet – die in het vervolg anders opgepakt zal gaan worden.

Voorzitter,

 

De Wetenschappelijke steunfunctie Zeeuwse Bibliotheken blijft bestaan al lezen we wel dat deze anders wordt vormgegeven dan tot nu toe en zich meer zal richten op de vraag van met name de HZ en UCR. De VVD-fractie zal deze ontwikkeling blijven volgen daar zij veel waarde hecht aan behoud van de wetenschappelijke functie op een adequaat (juist of passend) niveau voor onder andere hoger en academisch onderwijs. Maar ook voor burgers als het gaat om zich te verdiepen en ontwikkelen op een bepaald gebied.

 

Voorzitter,

 Tot slot vraagt de VVD-fractie aandacht voor het meer uit de markt halen van opdrachten door de nieuwe instelling. De gedeputeerde is daar in de commissie op ingegaan. Wij vragen ons af of deze inverdieneffecten reëel zijn ingeschat. Het is in de ogen van de VVD-fractie een belangrijk punt daar dit voor de nieuwe organisatie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse begroting. Als blijkt dat de verdiensten uit de markt niet groot zijn dan moet het niet zo zijn dat de nieuwe instelling bij de provincie aan de deur klopt voor extra ondersteuning. Wij vernemen graag hoe gedeputeerde Staten hierin staan.

 Tot zover in eerste termijn.

 

Namens de VVD-fractie

Jack Werkman
4 juli 2014

Door |2017-03-02T14:41:30+00:0004-07-2014|

About the Author: