fbpx

Toetsingskader INDAVER

//Toetsingskader INDAVER

Toetsingskader INDAVER

Bijdrage statenvoorstel Toetsingskader verkoop INDAVER d.d. 31-10-2014

Op één dag na is het een jaar geleden dat we in deze Staten de aandeelhoudersstrategie DELTA NV hebben vastgesteld.

Naast de wenselijkheid van het verkennen van een drietal strategische opties voor DELTA is daarin ook opgenomen dat de provincie niet hecht aan behoud van het onderdeel Indaver vanwege het ontbreken van een direct publiek belang.
Thans ligt het voorstel voor om in te stemmen met het verkoopproces voor Indaver, dat inmiddels is opgestart. Het voorstel behelst ook het toetsingskader voor de uiteindelijke beoordeling van de verkoop van het 75% belang van DELTA in Indaver.

 

Voorzitter, omdat het afstoten van het belang in Indaver binnen alle scenario’s verstandig lijkt te zijn, kan de VVD-fractie zich vinden in de inmiddels genomen initiatieven om tot verkoop te komen. Het slot van dit proces zal gevormd worden door een aan de aandeelhouders voor te leggen besluit met in achtneming van het genoemde toetsingskader. Maar…., voorzitter, de VVD is van mening dat dat besluit niet op zichzelf hoort te staan, maar onderdeel moet kunnen zijn van een integrale en zorgvuldige afweging binnen alle aandeelhoudersbelangen. Daarvoor zouden we dan ook over informatie moeten kunnen beschikken uit het onderzoek naar de strategische opties voor DELTA.

Op dit punt hechten wij aan een aanvulling van het concept-besluit dat nu voor ligt. Collega Dorst van de SGP zal straks mede namens de VVD en nog een paar andere partijen een amendement daartoe indienen.

 

Namens de VVD-fractie

Kees Bierens

 

Door |2017-03-02T14:41:29+00:0001-11-2014|

About the Author: