fbpx

Thematische Netwerken

//Thematische Netwerken

Thematische Netwerken

Opzet thematische netwerken Zeeland

 

Aanleiding

Op 22 juni jl. is de Zeeuwse VVD opgericht. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe partijstructuur van de VVD. De nieuwe structuur is ook gericht op het aanbieden van open en toegankelijke netwerken. Zo kan er een brug tussen leden en kiezers worden geslagen. Dit vraagt op dit punt vanuit de statenfractie een andere manier van werken. Om als Zeeuwse Statenfractie invulling te geven aan de nieuwe structuur zullen wij thematische netwerken opzetten binnen de kerntaken van de provincie. De opzet van deze netwerken wordt in deze notitie toegelicht.

 

Landelijke thematische netwerk

Landelijk zijn er verschillende thematische netwerken opgericht (o.a. seniorennetwerk, liberaal vrouwennetwerk). Deze netwerken worden ingesteld door het hoofdbestuur en hebben een formele status. Hierdoor ontstaat de bevoegdheid om als netwerk leden voor kieslijsten aan te dragen, amendementen op verkiezingsprogramma’s in te dienen en de mogelijkheid voor een financiële bijdrage vanuit het hoofdbestuur. Volgens de statuten gaat het hierbij om netwerken die bij oprichting minimaal 30 leden hebben en binnen een jaar uitgroeien tot een netwerk van 100 leden. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de beoogde netwerken vooralsnog deze omvang krijgen. Het doel is dan ook niet om formele netwerken op te richten zoals bedoeld in de reglementen. De lijn en uitgangspunten van de landelijke thematische netwerken worden wel gevolgd.

 

Thema’s voor een netwerk

Thematische netwerken dienen de doelstellingen van de VVD te onderschrijven en het thema dient relevant te zijn. De thema’s zijn specifiek, waar mogelijk doelgroepgericht. Alleen zo kan er een netwerk worden opgebouwd met leden die echt iets met het thema hebben, met leden die betrokken zijn en specifieke kennis hebben. Afhankelijk van het thema kan een netwerk permanent of tijdelijk zijn.

 

Taken van het netwerk

Taken van de thematische netwerken:

  1. Binden, verbinden en faciliteren van liberaal denkenden en voelenden die een gemeenschappelijke interesse hebben.
  2. Bijdragen aan het inhoudelijke debat en het organiseren van bijeenkomsten rondom het thema van het thematische netwerk.
  3. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling standpunten via het netwerk te bepalen. Standpunten worden binnen de fractie bepaald.

 

Leden van een netwerk

VVD-leden kunnen lid worden van een thematisch netwerk. De fractie kan regels formuleren over onder welke voorwaarden sympathisanten tot het netwerk toegelaten worden. Debatten en bijeenkomsten worden bij voorkeur wel openbaar gehouden, met uitzondering van afstemmingsbijeenkomsten.

 

 

Werking van het netwerk

Als er een stuk over het betreffende thema geagendeerd staat voor een vergadering informeert de beheerder van het netwerk de leden per email. De leden worden gevraagd input te leveren op de stukken. De input vanuit het netwerk wordt meegenomen binnen het fractieoverleg. In het fractieoverleg wordt afgewogen welke input meegenomen wordt in de bijdragen en wat het fractiestandpunt is.

 

Met deze werkwijze is het netwerk op de hoogte van wat er speelt op gebied van een bepaald thema. Daarnaast kunnen leden gericht meedenken en input leveren op stukken zodat er interactie ontstaat. Dit creëert betrokkenheid en vergroot kennisuitwisseling. Tegelijkertijd blijft de definitieve standpuntbepaling binnen de fractie liggen.

 

Primair gaat het vooralsnog om een emailnetwerk. Als er vanuit het netwerk behoefte is kunnen er excursies, debatten, afstemmingsbijeenkomsten of symposia worden georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij thema’s waar veel maatschappelijk debat over is. Naast kennisuitwisseling wordt de mogelijkheid om als VVD één geluid te laten horen versterkt.

 

Beheerder van het netwerk

Dit voorstel richt zich op netwerken die beheerd worden door de VVD Statenfractie. Ook raadsleden en AB-leden van het Waterschap kunnen in overleg met de beheerder bepaalde agendastukken of vraagstukken binnen het netwerk verspreiden. Het bestuur van het lokale netwerk Zeeland heeft het overzicht van de verschillende netwerken. Zo kunnen nieuwe leden attent gemaakt worden op de mogelijkheid lid te worden van een netwerk. Daarnaast is er zo regie en worden er geen netwerken en/of activiteiten langs elkaar georganiseerd.

 

Kapelle, 14 januari 2017

Nicole Heerkens

Door |2017-03-02T14:39:30+00:0028-02-2017|

About the Author: