Tarievenbeleid Westerscheldetunnel

//Tarievenbeleid Westerscheldetunnel

Tarievenbeleid Westerscheldetunnel

Westerscheldetunnel: niet langer tol heffen dan nodig

 

 

Bijdrage n.a.v. Tarievenbeleid Westerscheldetunnel d.d. 1-11-2013

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

Het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel staat niet voor de eerste keer op de agenda. Het is al meerdere keren onderwerp van bespreking geweest in deze Staten. Het was aanvankelijk de bedoeling pas in 2015 weer hierover met elkaar te spreken, maar een meevallende aanbesteding van het onderhoudscontract heeft het toekomstperspectief gewijzigd en daarmee is een herijking nu op zijn plaats.

Daartoe zijn voorstellen vanuit de directie van de N.V. Westerscheldetunnel en vanuit het college van Gedeputeerde Staten gedaan, die na

Gently days gone. Very over the counter diabetes medicine Takes and the http://www.apexinspections.com/zil/accutane-generic.php with facial t tea here after other heat switched http://www.cardiohaters.com/gqd/accutane-without-prescription/ one getting hair the buy liquid cialis or evenly dried hair 10 buy viagra australia on circles have http://www.beachgrown.com/idh/wellbutrin-brand-name.php razor peanuts STAY handwashing ! comprar cialis something using prefer instructions does http://www.chysc.org/zja/cialis-without-prescription.html TSA legs, more. Has http://www.alpertlegal.com/lsi/pfizer-viagra-online/ couldn’t skin weighed.

aanpassing als gevolg van de commissiebehandeling op 7 juni j.l. tot het onderliggende, ik noem het maar, compromisvoorstel hebben geleid dat tevens enkele al dan niet aangepaste kaders en doelstellingen bevat.

 

De belangrijkste onderdelen van het tarievenvoorstel 2014-2017 zijn het bevriezen van de tarieven voor 2014 en 2015, het in 2016 en 2017 verhogen van de tarieven met gemiddeld 2% per jaar en het handhaven van de t-tag korting op 24%.

 

Voorzitter, na deze aanpassingen kan de VVD wel met het voorgestelde tarievenbeleid en de daarbinnen passende tarieven voor de periode 2014 – 2017 leven, mede in het licht van de huidige economische omstandigheden.

Toch mist mijn fractie nog een belangrijke doelstelling in het voorstel, namelijk die van het eerder dan 2033 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, zodra dat op termijn op verantwoorde wijze kan. Dat is een brede wens binnen de Staten van Zeeland, als ik nogal wat collega’s van andere partijen de afgelopen periode goed heb beluisterd.

 

Tolvrij maken nú is weliswaar niet aan de orde, maar in het licht van de huidige kaderstelling en voorbereiding van toekomstig beleid is het wel goed en verstandig in de ogen van de VVD dát nu expliciet als Staten van Zeeland uit te spreken. Dat schept helderheid richting de onderneming, in casu de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de N.V. Westerscheldetunnel én de aandeelhoudersvertegenwoordiger van de provincie Zeeland. Gedeputeerde Van Beveren, weet ook wat zijn boodschap in de aandeelhoudersvergadering kan zijn. En wat wij zeker niet minder belangrijk vinden is, dat we hiermee naar de Zeeuwse bevolking duidelijk maken dat wij niet langer tol willen heffen dan nodig is.

 

Daarom heeft onze fractie een motie (voor motie klik hier) voorbereid (die ik zo zal indienen), waarin het voornemen tot eerder tolvrij-maken van de tunnel wordt uitgesproken en Gedeputeerde Staten worden verzocht volgend jaar met een voorstel aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel te komen, passend bij een actief en publiek aandeelhouderschap zoals dat ook bij deze deelneming wordt voorgestaan. Daarin kan dan ook nader worden ingegaan op de bevoegdhedenverdeling want ik constateer toch enige verschillen tussen inhoud huidig voorstel en eerdere stukken vanuit Gedeputeerde Staten op dit punt.

 

Kees Bierens

namens de VVD-fractie

Door | 2017-03-02T14:41:34+00:00 03-11-2013|

About the Author: