Takendiscussie

/Takendiscussie
Takendiscussie 2017-11-22T16:50:42+00:00

In het licht van de financiële positie van de Provincie Zeeland (waaronder onzekerheden over toekomstig DELTA – dividend) en ook het Rijksbeleid, is de VVD een warm pleitbezorger voor een nieuwe takendiscussie. We zullen goed moeten bekijken welke provinciale taken nuttig en ook noodzakelijk zijn, en op welke minder inzet kan worden gepleegd. Niet uit te sluiten is dat zelfs bepaalde taken komen te vervallen. Uitgangspunt is echter wel dat bij afwezigheid van een Zeeuwse 100.000+ gemeente, er ruimte moet zijn voor een Zeeuwse plus, waarbij de provincie Zeeland op beperkte schaal verplichtingen op zich neemt die niet tot haar wettelijke kerntaken (regionale ruimtelijke en economische ontwikkeling, natuur en bovenlokale cultuur) behoren.
Om de overheid klein en compact te maken en de belasting zo laag mogelijk te houden, moet het Waterschap zich primair bezighouden zijn wettelijke taken. Dit zijn:

  • Veiligheid
  • Voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater
  • Zuivering van afvalwater van inwoners en bedrijven

Daarnaast is het Waterschap Scheldestromen eigenaar van bijna 4000 km wegen, gelegen in het buitengebied. Vanzelfsprekend moeten die goed worden onderhouden en beheerd.
Veiligheid en zorgen voor voldoende en schoon water zijn onze topprioriteiten. Bovenstaande kerntaken moeten doeltreffend, doelmatig en zo dicht mogelijk bij onze inwoners worden uitgevoerd.
Zie ook Bestuurlijke inrichting.