Stevig overschot van 9 miljoen, maar de financiële controle moet nog beter !

//Stevig overschot van 9 miljoen, maar de financiële controle moet nog beter !

Stevig overschot van 9 miljoen, maar de financiële controle moet nog beter !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Statenvoorstel Jaarstukken 2015 d.d. 03-06-2016

 

Voorzitter,

Aan de orde zijn de jaarstukken 2015. De rekening over dat zeer turbulente jaar sluit overigens af met een stevig overschot van ruim € 9 miljoen.

 

Een niet nader te noemen fractievoorzitter sloot vorig jaar bij de behandeling van de jaarstukken zijn betoog als volgt af:

Hopelijk kan ik volgend jaar bij de behandeling van de jaarstukken een compliment namens mijn fractie uitdelen aan het college en de portefeuillehouder, voor de wijze waarop de goede voornemens die ook nu zijn geuit door het college in haar reactie op het accountantsverslag, vorm hebben gekregen.”

De VVD-fractie heeft helaas moeten vaststellen dat het voor het maken van dat compliment nog te vroeg is.


Zijn er dan geen vorderingen gemaakt ten opzichte van vorig jaar ? Dat is gelukkig niet zo.

Op een betere controle en beheersing van de grote projecten is, mede op basis van de aanbevelingen in het rapport van de commissie onderzoek project Sloeweg actie ondernomen door het versterken van de projectorganisaties en andere gerichte acties, maar we moeten tegelijkertijd ook constateren dat we nog niet op het gewenste niveau zitten. Grote projecten als Waterdunen, Perkpolder en Thermphos gaan nog gepaard met onzekerheden en inherente risico’s.

Twee vragen in dit verband: hoe staat het met de actualisatie van het projectplan “Grote projecten” en wanneer kunnen we die tegemoet zien.

 

We moeten aan de hand van het accountantsrapport ook vaststellen dat het door-ontwikkelen van de interne controlefunctie in 2015 niet heeft plaatsgevonden en dat het ontbreekt aan een actuele visie op de interne controlefunctie. De VVD-fractie ziet  uit naar het resultaat van de inmiddels genomen maatregelen en is benieuwd naar acties die nog moeten worden ondernomen.

 

Voorzitter,  voor een goede uitoefening van de controlerende taak door Provinciale Staten zijn heldere en concrete doelstellingen met meer ambitie, aan de voorkant van het proces, dus bij de vaststelling van beleidsplannen e.d., onontbeerlijk en ook op dat onderdeel valt er nog de nodige vooruitgang te boeken. (In dit verband valt de cultuurnota die ook op de agenda van deze vergadering staat nog negatief uit de toon.)

 

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de VVD-fractie nog zorgen en wensen heeft als het gaat om de financiële huishouding en het volledig in control krijgen van de grote projecten. Dat laat onverlet dat er waardering is voor de inzet en betrokkenheid van uw college en de medewerkers en de vorderingen die wél al zijn gemaakt.

 

Tenslotte.

In de jaarrekening staat ook dat m.b.t. de regionale samenwerking de doelstellingen in 2015 zijn behaald. Gisteren hebben we vanuit de commissie Balkenende gehoord dat er op dat onderwerp nog werk aan de winkel is in Zeeland. We gaan er vanuit dat ook Gedeputeerde Staten dat signaal oppakken !

 

 

Namens de VVD-fractie

Kees Bierens

3-6-2016

Door | 2017-03-02T14:39:37+00:00 10-06-2016|

About the Author: