fbpx

Tafel van “15” moet een herstart maken om Plan van aanpak “Zeeland ZO” een echte kans te geven !

//Tafel van “15” moet een herstart maken om Plan van aanpak “Zeeland ZO” een echte kans te geven !

Tafel van “15” moet een herstart maken om Plan van aanpak “Zeeland ZO” een echte kans te geven !

(Bijdrage n.a.v. Plan van Aanpak, Zeeland ZO)                                

 

Op 14 mei presenteerde de Tafel van 15, die gevormd wordt door bestuurlijke vertegenwoordigers van de dertien Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland, in Terneuzen het Plan van Aanpak: Zeeland ZO.

Voor zover ik me kan herinneren waren voor het eerst deze eeuw alle bestuurders en alle volksvertegenwoordigers van alle Zeeuwse overheden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Een bijeenkomst die de start moest inluiden van een project om ook in de toekomst een krachtige en dienstverlenende overheid in Zeeland te kunnen waarborgen in het belang van de burger.

Dat leek zo mooi en wie kon en kan daar tegen zijn ? Niemand toch en toch zeker niet bestuurders en volksvertegenwoordigers die de belangen van burger en bedrijfsleven op een zo goed mogelijke wijze horen te dienen ?
Juist daarom vindt de VVD het jammer te moeten constateren dat er al tijdens die avond, maar ook daarna de nodige ruis op de lijn is ontstaan, maar we begrijpen die tot op zekere hoogte wél. En die ruis is er niet minder op geworden na het artikel in de PZC van gisteren waarin gedeputeerde Van Heukelom wordt aangehaald in het kader van de uitkomsten van de Staat van Zeeland.
Wij willen graag tekst en uitleg van de gedeputeerde over wat hij nu wel en niet gezegd heeft, maar vooral ook wat hij bedoeld heeft te zeggen als het over “één gemeente Zeeland” gaat.  

 

Voorzitter, weinig begrip kunnen wij opbrengen voor degenen die eerder de provincie de “Zwarte Piet” toespeelden en vergeten lijken te zijn dat álle Zeeuwse overheden via bestuurders aan Tafel hebben gezeten en dus ook mede-verantwoordelijkheid dragen voor het proces en het Plan van Aanpak.  
Het gepresenteerde Plan van Aanpak, dat in feite toch ook wel meer is dan alleen een Plan van aanpak vanwege de richtingen die erin worden aangegeven, roept op onderdelen vragen op over begrippen als “ één, voor de bewoners herkenbare, overheid in Zeeland” en biedt ruimte voor speculaties over niet-gewenste ontwikkelingen, als een extra bestuurslaag of een super gemeenschappelijke regeling. En wat is de rol van de volksvertegenwoordigingen en wanneer zijn die in het verdere traject aan zet en waarover kunnen zij dan spreken en besluiten ?       
Daarbij komt dat het tijdspad dat voor deze startfase is gekozen door sommigen als té kort en té dwingend wordt ervaren.

 

Voorzitter, die onduidelijkheden moeten de wereld uit en er hoort lucht te worden geboden als het om het tijdspad gaat.
De VVD is dan ook van mening dat de Tafel van “15” er goed aan zou doen na het zomerreces eens te gaan “resetten”: de balans opmaken en met inlevingsvermogen voor de gevoeligheden tot een herstart komt.
Een herstart die er toe leidt dat bestuurders en volksvertegenwoordigers zich vooral kunnen gaan richten op de inhoud van het project en het échte doel dat voor ogen staat en de discussie zo min mogelijk wordt beheerst of verstoord door het proces.

 

Voorzitter, ik wil er geen enkel misverstand over laten bestaan dat de VVD-fractie het project “Zeeland ZO” met een verfrissende aanpak via drie sporen (een bestuurlijk spoor, een innovatief spoor waarbij Tholen in beeld is en een organisatorisch spoor) graag een kans zou willen geven, want de noodzaak om te komen tot een toekomstbestendig en veerkrachtig bestuur in Zeeland, ziet mijn fractie zonder meer in.
Tegelijkertijd behoeft het plan van aanpak dan nog wel aanpassing op de punten die ik hiervoor al heb genoemd en die ook zijn terug te vinden in de eveneens voorliggende zienswijze*) vanuit Provinciale Staten, waarover we straks een besluit moeten nemen.

Speciale aandacht vraag ik voor de interne en externe communicatie rondom het project. Die moet in de ogen van de VVD echt beter en zorgvuldiger dan tot op heden én mét regie !
De VVD hecht er ook aan dat het definitieve plan van aanpak, met daarin tevens opgenomen de financiële consequenties, in de 2e helft van dit jaar aan Provinciale Staten ter beoordeling wordt voorgelegd.

 

Voorzitter, de Tafel van 15 bestaat niet meer door het afhaken van het Waterschap Scheldestromen. Mijn fractie betreurt dat, maar spreekt daarbij tevens de hoop uit dat de veertien overige Zeeuwse overheden wél om de Tafel blijven zitten en over eigen grenzen heel willen kijken, om het project Zeeland ZO een kans te geven en dat allemaal en uitsluitend in het belang van Zeeland en haar inwoners en bedrijfsleven.

Kees Bierens  
4 juli 2014

*) Voor de definitieve zienswijze klik hier>

Door |2017-03-02T14:41:31+00:0004-07-2014|

About the Author: