fbpx

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018. Bijdrage Rene Ruissen, statenvergadering 21 september 2018

//Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018. Bijdrage Rene Ruissen, statenvergadering 21 september 2018

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018. Bijdrage Rene Ruissen, statenvergadering 21 september 2018

Vandaag besluiten de Staten over het voorliggende Omgevingsplan 2018. Het is de opvolger van het Omgevingsplan 2012-2018 en de voorloper van de provinciale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie zal worden vastgesteld nadat de nieuwe omgevingswet van kracht is geworden. Naar verwachting zal dat gebeuren in de eerste jaren van het derde decennium van deze eeuw.

Zeeland is een prachtige provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het voorliggende Omgevingsplan 2018 draagt in het behoud en ontwikkelen daarvan in belangrijke mate bij. Bij het maken van het plan is, waar mogelijk voorgesorteerd op de komende Omgevingswet. Er is gestreefd naar het vastleggen van minder stringente regels.  Het ruimtelijk beleid moet flexibel genoeg zijn om maatwerk toe te kunnen toepassen. Dit omgevingsplan biedt daarvoor ruimte.

Het Omgevingsplan geeft op een evenwichtige manier structuur aan wat mogelijk is en waar dat mogelijk is. Het gaat daarbij om het vraagstuk hoe het land zo in te richten dat waarden waar Zeeland zo sterk door is, tot verdere ontwikkeling kunnen worden gebracht. Onder de erkenning dat landbouw en veeteelt, visserij, schaal- en schelpdiersector, industrie, handel en logistiek, recreatie en toerisme vitale dragers van onze economie en welvaart zijn en ons DNA vormen. Met dit Omgevingsplan zorgen we er in Zeeland voor dat de sectoren en de mensen die daar in werken in balans naast elkaar kunnen bestaan.

 

Bij het tot stand brengen van het Omgevingsplan, waarbij ook de Zeeuwse Kustvisie als bouwsteen is gebruikt, is ervaring opgedaan met een netwerkachtige manier van werken, waarbij de diverse overheden, instellingen, organisaties en bedrijfsleven, met inachtneming van elk zijn eigen verantwoordelijkheden, met elkaar hebben samengewerkt.

 

Op één punt wil mijn fractie nog nader de aandacht vestigen.

Dat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is goed dat het college met een aantal sleutelpartijen samenwerkt in een zogenoemd aanvalsteam. Daarmee onderkent het college dat het vraagstuk van de arbeidsmigratie en de huisvesting hiervan een serieus vraagstuk is. Het is wel nodig dat er goede duiding is van het begrip arbeidsmigrant. Horen ook expats, die langere tijd blijven, hiertoe? Er is toenemend behoefte aan arbeidskrachten in Zeeland. Die moeten veelal van buiten komen. Onze vraag aan het college is hoe geborgd kan worden dat volledig in de vraag naar huisvesting kan worden voorzien. Hebben de gemeenten daarvoor alle ruimte of wat zijn de eventuele beperkingen?

Voorzitter,

Er zijn uit brede kring inspraakreacties op het concept-Omgevingsplan ontvangen. Wij menen dat hierop goed onderbouwde antwoorden zijn gegeven.

Ik rond deze termijn af met te zeggen dat mijn fractie instemt met het vaststellen van de Nota van Antwoord, Omgevingsplan 2018, de Omgevingsverordening Zeeland 2018 en het besluit tot het wijzigen van de tarieventabel behorende bij de legesverordening provincie Zeeland 2018.

Door |2018-09-21T12:17:31+00:0021-09-2018|

About the Author:

Fractielid en Lid Scheldemondraad