fbpx

Statenvoorstel Jaarstukken 2014

//Statenvoorstel Jaarstukken 2014

Statenvoorstel Jaarstukken 2014

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 5-6-2015 n.a.v. Statenvoorstel  Jaarstukken 2014

2015 pasfoto Kees PS

 

Voorzitter,

De jaarstukken die aan de orde zijn omvatten de jaarrekening en het jaarverslag 2014 met bijlagen. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording en in het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verantwoording af over het gevoerde beleid in dat jaar. Ook dit jaar is er veel inzet gepleegd op de samenstelling van de stukken en de informatie die geboden wordt. Dank daarvoor aan het college, de ambtelijke organisatie en de statengriffie.

 

De omslag van de jaarstukken laat een gestremde Zeelandbrug zien. Daar en ook van andere stremmingen, houdt de VVD niet van, die is van de doorstroming. Wat de precieze oorzaak van de lege  Zeelandbrug is, is niet geheel duidelijk. Het zou vanwege onderhouds- werkzaamheden kunnen zijn. Hoe het ook zij, er is nog werk aan de winkel daar en die constatering is ook de brug naar mijn inbreng op de jaarstukken en dan met name op het accountantsverslag over de controle van de jaarrekening.

Op de inhoud daarvan wil ik me richten omdat daarin een aantal knelpunten c.q. tekortkomingen worden geconstateerd die de VVD-fractie zorgen baren en niet alleen in mijn inbreng vandaag, maar ook vorig jaar al bij de jaarstukken 2013 op 6 juni. Toen werd er beterschap beloofd door de gedeputeerde. Helaas moet ik constateren dat het daar niet op alle fronten van is gekomen.

Niet dat er geen verbeteringen zijn gerealiseerd, maar op een op belangrijk onderdeel als de interne projectcontrole is dat niet het geval en juist met een aantal omvangrijke projecten is dat risicovol en waartoe dat kan leiden is ons recent duidelijk geworden. Risico-management en project-control horen op orde te zijn en als dat niet zo is moeten ze voortvarend worden opgepakt.

 

De VVD-fractie heeft er kennis van genomen dat op korte termijn een directeur grote projecten zal worden aangesteld. Op zich een goede ontwikkeling, maar de vraag rijst waarom die er niet eerder was. En met zo’n luis in de pels is overigens de interne controle-functie, die meer omvat dan alleen de financiële aspecten, nog niet volledig op orde. Dat vergt meer inzet. In de reactie op het accountantsverslag geven Gedeputeerd Staten aan dat:  “De nadere invulling en positionering van project control op de grote projecten zal dit jaar worden geïmplementeerd””. Wat hebben Gedeputeerde Staten  daarbij precies voor ogen ?

Behalve bij project-control is er ook nog werk aan de winkel als het gaat om het voorkomen van onjuist primaire registraties die vervolgens in grote hoeveelheden moeten worden gecorrigeerd.

 

Voorzitter, vorig jaar heb ik al aangegeven dat de VVD alle afdelingen binnen de provinciale organisatie belangrijk vindt, maar de afdeling financiën extra belangrijk en toch zeker in een periode waarin de financiële eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt en er risico’s binnen grote projecten worden gelopen. Die afdeling lijkt nóg niet op het gewenste niveau te zitten en als die veronderstelling juist is dan luidt opnieuw de vraag aan Gedeputeerde Staten , waarom niet ? en wanneer denkt u dat dat wel het geval zal zijn ?

 

Voorzitter, ik vind het jammer niet positiever te kunnen zijn, maar de zorgen van onze kant kunnen Gedeputeerde Staten  denk ik wel begrijpen. Hoe denkt men in de komende periode orde op zaken te stellen waar het gaat om de gesignaleerde knelpunten?
Hopelijk kan ik volgend jaar bij de behandeling van de jaarstukken een compliment namens mijn fractie uitdelen aan het college en de portefeuillehouder, wie dat dan ook mag zijn, voor de wijze waarop de goede voornemens die ook nu zijn geuit door het college in haar reactie op het accountantsverslag, vorm hebben gekregen. Voor het zover is zijn er nog voldoende uitdagingen voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en op voorhand wens ik hen namens de VVD-fractie daarbij veel succes toe.

 

Tot zover mijn reactie in 1e termijn.
Kees Bierens
Namens de VVD-fractie

 

 

 

Door |2017-03-02T14:39:43+00:0030-06-2015|

About the Author: